Denizcilik

Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkındaki Kanunun 16.maddesine göre 1945 yılında Liman ve Deniz İşleri Başkanlığı olarak kurulan ve 1973 yılında gerçekleştirilen organizasyon çalışmaları sonucunda Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü şekline dönüştürülen yeni Genel Müdürlük ile aynı yıl kurulan Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü daha sonra 1979 yılında "Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğüne" dönüştürülmüş ancakbu Genel Müdürlük 28 ŞUBAT 1982 tarihinde yürürlüğe giren "Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışması Esasları" hakkındaki 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılmış ve Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü nün de ismi değiştirilerek her iki Genel Müdürlük "Liman ve Deniz İşleri Genel Müdürlüğü" adı altında birleştirilmiştir.Söz konusu Genel Müdürlük 17 Haziran 1982 tarih ve 2680 sayılı kanuna istinaden çıkarılan 182 sayılı K.H.K. ile 13.12.1983 tarihinden itibaren "Liman ve Deniz İşleri Başkanlığı" şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Bu Başkanlık 09.04.1987 tarih ve 3348 sayılı "Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun" ile mülga Başbakanlık Deniz İşleri Başkanlığı görevleri ile de donatılarak bu günkü " Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü" adını alarak denizciliğin bütün alanlarında görev yapacak şekilde yetkilendirilmiştir. 

Daha sonra denizcilikle ilgili görevler; 4770 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ÇanakkaleİstanbulİzmirMersin ve Samsunda kurulan beş Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ve Altmış Liman Başkanlığı aracılığı ile oluşturulan Taşra Teşkilatları ile yerine getirilmeye çalışılmıştır. 08.06.1984 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren KİT'lerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 233 sayılı K.H.K. ile de denizcilik alanında hizmet verecek Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlar ile bunların statüleri belirlenmiştir. 

Ayrıcabu alanda faaliyet göstermek üzere 24.12.1981 tarih 2567 sayılı kanuna dayanılarak diğer görevlerinin yanında özellikle armatörlerin dilek ve ihtiyaçlarını ilgili mercilere duyurarak bu konulara çözüm bulunmasına yardımcı olmak ve böylece deniz ticaretimizin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Marmara Ege ve Akdeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odaları kurulmuştur. 

Denizciliğe ilişkin görevlerdeğişik kurum ve kuruluşların yetkisinde bulunan çok sayıda Kanun K.H.K. Tüzük ve Yönetmeliklerle yürütülmeye çalışılmaktayken bu dağınık yapıdan kurtulmakdenizcilik sistem ve hizmetlerini daha etkin ve verimliülkenin çıkarlarına ihtiyaçlarına uygun olarak yürütmek ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla 10.08.1993 tarih 491 sayılı K.H.K. ile Başbakanlığa bağlı "Denizcilik Müsteşarlığı" kurulmuştur. Denizcilik Müsteşarlığı; düzenleyici belgelendirici izin verici ulusal ve uluslar arası temsil edici kontrol edici sistemi çalıştırıcı ve yönlendirici görevleri üstlenmiş olup sektörde şemsiye görevi yapan bir devlet otoritesidir. 

Müsteşarlık 491 sayılı K.H.K.'nin yanında 21.12.1999 tarih 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu 491 sayılı K.H.K.' de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07.02.2002 tarih 4745 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında K.H.K. Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında K.H.K. de değişiklik yapılmasına dair 602 sayılı K.H.K. ve 21.09.2004 tarihinde yayınlanan bazı kanun ve K.H.K.'de Değişiklik Yapılmasına Dair 5234 sayılı kanun ile "Devlet Memurları Kanunu" "Harcırah Kanunu" ve "Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki" K.H.K.'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlardan yararlanarak bu görevleri yerine getirmektedir

Samsun Yelken Kulübü

Samsun Yelken Kulübü 1961 yılında Karadeniz’de yelkenciliğin gelişmesinde birçok girişime ön ayak olan Samsun’da kurulmuş bir kulüptür.

yelken kulüp, samsun, denizcilik, liman,