İç Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 25/02/2018 tarihinde Genel Kurul tarafından kabul edilen, Tüzüğümüzün 16. maddesinin 8. bendi gereğince Yönetim Kurulu’nun görevi çerçevesinde ve bu maddedeki; “Derneğin yönetimi ve iç denetimi için gerekli iç tüzük ve yönetmeliği hazırlamak bu yönetmeliğin Yönetim Kurulu ve diğer kurullar tarafından uygulanmasını sağlamak.

Spor faaliyetleri, düzenlemek düzenlenen spor faaliyetlerine sponsor bulmak veya sponsor olmak. Rıhtım, Kayıkhane, Sporcu Binaları, Çekek Yeri, Dernek Sahası ve Dernek Tesisleri, Basketbol ve Tenis kortları, Yüzme Havuzu, Çocuk Oyun Alanı ve Bahçe Düzeni ile ilgili düzenlemeyi yapmak ve yürütme birimine uygulatmak. Düzene ve iç tüzüğe uymayanları ihtar etmek ve disipline sevk etmek” yetkisine binaen düzenlenip sayın üyelerimize sunulmuştur.

1. YÖNETMELİĞİN AMACI:
Tüzüğün başlangıç maddelerinden sayılan ve Derneğin başlıca amaç ve çalışmaları olan;
 • Laik, çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini korumak; Atatürk ilke ve İdealleri’nin ülkemizde sonsuza dek yaşayabilmesi için fikir ve hizmet üretmek,
 • Üyeler arasında sosyal ilişkileri kuvvetlendirmek, karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, üyelerine dinlenme, okuma, eğlenme ve sanat etkinliklerinde bulunma olanakları sağlamak,
 • Üye eşleri arasında sevgi ve dostluğu güçlendirici çalışmalar yapmak, onları kendi aralarında birleşerek hizmetler üretmelerine olanak tanımak,
 • Üye çocuklarının derneğe ilgilerini çoğaltarak aralarındaki sevgi ve dostluğu geliştirmek, sosyal konulardaki yaratıcılıklarını özendirerek gençlere özgü hizmetler ve etkinlikler gerçekleştirmelerini sağlamak,
 • Amaçlar arasında sayılan diğer faaliyetlerin uygulanması ve yönlendirilmesi için öngörülen kuralların düzenlenmesidir.
2. TANIMLAMALAR ve AÇIKLAMALAR:

Üye:
Tüzükte öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle Samsun Yelken Spor Kulübü Derneği Üyeliği sıfatını kazanmış olan kişidir. Derneğin; Asil Üye, Doğal Fahri Üye, Onur Üyeleri, Misafir Üye, Kurumsal Üye olmak üzere beş tür üyesi vardır.

Doğal Fahri Üyeler:
Vali, Rektör ve Dekanlar, Vali Yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları, Kara, Hava, Deniz ve Jandarma komutanları , Garnizon Komutanı, Sahra Sıhhiye Okul Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve Savcıları, Yargıçlar, Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı, Defterdar, Spor il Müdürü, Karadeniz Bölgesi limanlar ve Deniz Ulaştırma Bölge Müdürü, Samsun Liman Başkanı ve eşleri ile dernek asil üyelerinin, onur üyelerinin eşleri doğal fahri üyelerdir.

Onur Üyeleri :
Üye olma niteliğine sahip kulübün gelişme ve başarılarında çok üstün maddi ve manevi yardımları görülen kimseler, Yönetim kurulu üyelerinden en az üçünün önerisi ve üye kabul kurulunun onayı ile onur üyesi olarak kabul edilirler. Onur üyeleri genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak seçmez ve seçilemezler. Kulübün tüm olanaklarından faydalanabilirler. Onur üyeleri Yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca üyelikten çıkarılabilirler,

Misafir Üyeler :
Samsun’da oturmayıp kulübe üye olma niteliğine haiz kişiler bir yılı geçmemek koşulu ile Yönetim kurulunca saptanacak ödentiyi verenler misafir üye olurlar. Yönetim kurulu uygun görürse bir yıllık süreyi uzatabilir. Süre dolmadan herhangi bir sebepten dolayı misafir üyelikten çıkarılma işlemi yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu misafir üyelerde Dernekler Yönetmeliğinin 64. maddesi hükümlerini ve şartlarını arar.

Kurumsal Üye :
Ulusal düzeyde ülkemizde temsil edilen kurum ve kuruluşun ilimizdeki en yüksek seviyedeki tek kişisidir.

Üye Eşi:
Türk Medeni Kanunu’na göre eş sıfatını kazanmış ve bu sıfatı hukuken devam etmekte olan kişidir.

Üye Çocuğu:
Asil üyelerin 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşından gün almamış olan çocuklarıdır. Üye çocukları Derneğin sosyal ve sportif imkân ve tesislerinden faydalanırlar. Üyenin 12 yaşından küçük çocukları saat 19.00’dan sonra Kulüp Tesislerinde kalamaz. 12 yaşından büyük çocuklar velileriyle birlikte olmak kaydıyla kulüpteki yaşamlarına devam edebilirler. Üyelik sıfatını kazanmış Üye Çocukları, üyenin her türlü imkânlarından faydalanırlar. 
Misafir:
Derneğe, ancak bir üye ile birlikte gelebilen ve Dernek Tesislerini o üye ile birlikte kullanabilen kişidir.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü kişi ya da kişileri Derneğe Misafir olarak davet edebilir. Düğün, Nişan, İş Toplantısı vb. davet ve ziyafetler nedeniyle derneğe gelen diğer kişiler de Tüzük ve İç Yönetmelik Kurallarına tabidirler.

Üyeler, konuklarının Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerine, Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararı ile Dernek gelenek-göreneklerine uygun olmayan davranışlarda sorumludurlar.

3. GENEL HÜKÜMLER:

Dernek Üyeleri, Eş ve Çocukları; Yasa, Tüzük, Genel Kurul, Yönetim Kurulu Kararları ve Yönetmeliklere uygun hareket etmek ve üyeler arasında saygı ve sevgiyi bozacak davranışlardan sakınmak zorundadırlar.

Dernekten yararlanan eş ve çocuklar hakkında da tüzüğün disiplin hükümleri uygulanır.

Üye ve Ailesi:
 • Üyelere; üye eşlerine ve 18 yaş üstü 30 yaşından gün almamış çocuklarına (üye giriş ücretinin 1/5 ‘i karşılığında) mülkiyeti Samsun Yelken Spor Kulübü üyeliğine kabul edilir ve kulübe ait üye kartı verilir.Kart sahipleri kartlarını yanında bulundurmak ve sorulduğunda görevlilere göstermek zorundadırlar. Kartlarını yanında bulundurmayanların, Dernek kayıtları ve yasal kimlikleri karşılaştırılmak suretiyle üyelikleri tespit edilerek Derneğe girmelerine izin verilir.
 • Üyeler ile ilgili bilgiler gizlidir. Üyelerle ilgili özel bilgiler, yargı kararı veya Yönetim Kurulu kararı olmaksızın üçüncü şahıslara verilemez.
 • Üyeler, eşleri ve çocukları, dernek personeline karşı derneğin gelenek ve göreneklerine uygun tutum ve davranış içinde olmalılar. Dernek personeli, Dernek dışında Yönetim Kurulu’nun özel durum ve izinleri haricinde kullanılamaz.
 • Üyeler, Derneğe önceden bildirilmek suretiyle ve Dernek olanakları dâhilinde diledikleri sayıda misafir getirebilirler.Ancak, Yönetim Kurulu bazı birimlerde ve özel organizasyonlarda gerekli gördüğünde, üyenin derneğe getireceği misafir sayısına sınırlama getirebilir.
 • Üyeler; kendilerinin, eşlerinin, çocuklarının, misafirlerinin Dernek tesis ve varlıklarına verecekleri maddi zararları karşılamak zorunda oldukları gibi, bu kişilerin Disiplin talimatlarına aykırı davranışlarından dolayı Tüzük uyarınca da sorumludurlar.
 • 18 yaşından küçüklere hiçbir hizmet biriminde alkollü içki verilemez.
 • Ebeveynler, çocuklarının sükûneti bozucu ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunmalarına engel olurlar. Aksi halde Yöneticiler tarafından, ailelerden çocuklarını kulüpten çıkarmaları istenebilir.
 • Üye eşi ve çocukları, Dernek olanaklarından aynen üye gibi faydalanırlar. Ancak, yönetimsel ve hukuksal faaliyetlerde bulunamazlar.
 • Üyeler ve misafirler, hiçbir surette Derneğe kesici/delici alet ve ateşli silahla giremezler. Aksine davranan üyelere disiplin hükümleri uygulanacağı gibi haklarında yasal takibat yapılması için ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
 • Yönetim Kurulu, üyelerin getirmek istedikleri misafiri kabul etmemek hakkına sahiptir.

Misafirler:
 • Üyeler, Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına uygun olarak yanlarında misafir getirebilirler. Misafirin kimliği, isim ve soyadı belirtilmek suretiyle girişteki misafir defterine okunaklı bir şekilde üye tarafından kaydedilir ve imzalanır. Bu andan itibaren üye, misafiriyle birlikte olmak zorundadır. Aksi takdirde hizmet sonlandırılır. Misafirin tutum ve davranışlarından davet eden üye, o fiili şahsen işlemiş gibi sorumludur.
 • Misafirler; Dernek tesislerinde, Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına ve Yönetim Kurulu kararlarına kesinlikle uymak, geleneklere aykırı ve huzur bozucu davranışlardan sakınmak zorundadırlar.
 • Misafirin Dernek içindeki harcamalarından, kendisini Derneğe davet eden üye sorumludur. Misafir adına adisyon açılmaz.
 • Misafirler, üye eşliğinde olsalar dahi Derneğin bazı bölümlerine giremezler. Bu bölümler; yalnızca üye, üye eşi, üye çocukları ve çalışanlarının kullanımına mahsustur.
 • Misafirler, Dernek gelenek ve göreneklerine ve amaçları doğrultusundaki çağdaş kıyafet kurallarına uymaya mecburdurlar. Aksi takdirde Derneğe girişleri görevliler tarafından engellenir.
 • Hal, tavır ve davranışlarıyla Dernek gelenekleri ve toplumsal kurallara ters düşen misafirlerin bir daha Derneğe davet edilmemesi hususunda üyeye bildirimde bulunulabilir. Bu konudaki değerlendirme Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 • Disiplin suçu nedeniyle Dernekle ilişiği kesilmiş olanlar, misafir olarak dahi Derneğe giremezler.
 • Dernek tesislerine (lokal, spor salonu, lokal bahçesi, tenis kortu, havuz, plaj ) hayvan sokmak yasaktır.
 • Kış aylarında salonlara palto, pardösü ile girilemez. Üyeler ve misafirler bu hususta Vestiyerden yararlanacaklardır.
4. HİZMET BİRİMLERİ:

Büyük Salon (Sancak), Küçük Salon (İskele):

Üyelerin ve misafirlerin yemek ve toplantılarına açıktır. Ayrıca; davet yemekleri, düğün, nişan, iş toplantıları vb. da bu bölümlerde yapılabilmektedir. Bu tür organizasyonların yapılabilmesi için üye sorumluluğu esastır. 

Şömine Bar:

Üyelerin ve misafirlerin hizmetine açıktır. Önceden rezervasyon yapmak gerekmektedir.          1 Kasım- 31 Nisan tarihleri arası açıktır. 

Vip Salon (Kamara):
Küçük toplantılar, aile yemekleri için düzenlenmiş azami 25 kişilik salondur. Önceden rezervasyon yapmak gerekmektedir. Yalnızca üyelerin hizmetindedir. 

Kış Bahçesi:
Üye, eşi, çocukları ve misafirlerinin maç keyfi için düzenlenmiş salondur. Önceden rezervasyon yapmak gerekmektedir. Üye sorumluluğu esastır. 

Bahçe Restoran:
Üye, eşi, çocukları ve misafirlerinin açık havada yemeklerini yiyebilmeleri, düğün, nişan, büyük gurup eğlenceleri için düzenlenmiştir. Yaz mevsiminde açıktır. Üye sorumluluğu esastır. Bahçede üyelerimizin ve misafirlerimizin rahatsız olmaması ve olası kazalara sebebiyet verilmemesi için çocukların bisiklet, kaykay, paten vb. kullanmaları yasaktır.

Seminer Salonu:
Kurumsal firmaların; seminer, toplantı, eğitim vb. gibi çalışmalarını yapabilmeleri için düzenlenmiştir. Önceden rezervasyon yapmak gerekmektedir. 
Yukarıdaki birimlerin hepsinde kıyafet, kulüp gelenek ve göreneklerine uygun olmak koşuluyla serbesttir, ancak hiçbir birime deniz kıyafetiyle girilemez. Yönetim Kurulu kararıyla, DJ ve Canlı Müzik de yapılabilmektedir. 

Oyun Parkı:
Üye ve misafir çocuklarının ebeveynler gözetiminde eğlenmeleri için düzenlenmiştir. Olası kazalardan ebeveynler sorumludur.

Yüzme Havuzu, Plaj:
 • Yüzme Havuzu ve Plajın sezon açılış ve kapanış tarihleri, hizmet saatleri Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve duyurulur. Üyeler ve misafirler bu sürelere uymak zorundadırlar, görevlileri bu konuda değişiklik yapmaya zorlayamazlar.
 • Yönetim Kurulu, Havuz ve Plaja giriş-çıkış prosedürlerini ve sağlıklı kullanımı için gerekli kuralları tespit ve ilan eder. Uyarıları çeşitli yerlere asar.
 • Üyeler, Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş ücreti veya aidatı ödeyerek Havuz ve Plaja misafir getirebilir.
 • Yüzme Havuzu ve Plajda Yönetim Kurulu’nca belirlenen menü dışında yiyecek&içecek hizmeti verilmez. Tesisler dışarıdan yiyecek&içecek getirilemez.
 • Yüzme Havuzu kullanım bedeli mevsimlik, abonelik ve günlük olarak Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
 • Fener Bar, 9.30-18.00 arasında üye ve misafirlerin hizmet vermektedir. Misafirin Bardaki harcamalarından, kendisini Derneğe davet eden üye sorumludur. Misafir adına adisyon açılmaz.
 • Havuza girişte aboneler dışındaki üye ve misafirler jeton almak zorundadırlar. Misafirini üye jetonu ile Havuza sokmaya çalışanlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır.
 • Aboneler, Havuza her girişte abone kartını görevliye göstermek zorundadır.
 • Havuzda havuz kurallarına uymayanlar havuzdan çıkarılacak ve o sezonda bir daha havuza alınmayacaktır.
 • Havuza girecek üye ve misafirlerin eşyalarının kaybolmasından Kulübümüz sorumlu değildir.
 • Havuz sahasına çocuk bakıcılarının ve çocuk arabalarının getirilmesi yasaktır, çocuk bakıcılarının getirilmesi durumunda misafir ücreti alınır.
Tenis Kortları:
 • Kortlara giriş, ancak tenis kıyafeti ve tenis ayakkabısıyla yapılır.
 • Kort rezervasyonunun yapılabilmesi için üyenin kort amirine başvurması gerekir.
 • Aynı gün içinde her oyun için ayrı rezervasyon yapılması gerekmektedir. Kortlarda talebin yoğun olduğu günlerde her oyuncu ikiden fazla oyun oynayamaz. Bekleyen hiç oynamamış oyuncu varsa öncelik ona aittir.
 • Oyun süresi tekler ve çiftlerde 60 dakikadır.
 • Tekler ve çiftlerde kort rezervasyonu oynayacak tüm oyuncuların olduğu saatlerde yapılır. Çiftlerde en az üç oyuncunun olması gerekir.
 • Kort rezervasyonu sıra bekleme mecburiyeti olmadığı zamanlarda 1 saat öncesinden evvel yapılamaz.
 • Oyuncular kendileri için ayrılmış kortta tam zamanında bulunmak zorundadır. Zamanından 5 dakika sonra korta girmezse o oyuncunun kort hakkı iptal edilir ve o kort sırada bekleyen oyuncu/lara verilir.
 • Telefon ile kort rezervasyonu yapılamaz.
 • Kort rezervasyonu bizzat oyuncunun kendisi tarafından yapılır.
 • Oynanan oyunun sonunda kort sırası bekleyen olmadığı hallerde kort amiri haberdar edilerek devam etme olanağı sağlanabilir, ancak oynamamış oyuncu gelmesi durumunda kort terk edilir.
 • Işık kullanmak isteyen oyuncular ışık ücreti vermek suretiyle oynayabilirler.
 • Kortlara hayvan, radyo getirilemez, gürültü yapılamaz.
 • Tenis Kortları 9.30-23.00 arasında açıktır.
 • Tenis dersi rezervasyonları kort amiri tarafından takip edilecektir.
 • Tenis dersine saatinde gelmeyen öğrenci ders ücretini ödemekle yükümlüdür. Ders iptali ancak bir gün öncesinden yapılabilecektir.
Sağlık Kulübü:
 • Spor Salonu haftanın her günü 9.30-23.00 arası açıktır.
 • Sauna, Buhar Odası hafta içi 9.30-13.00 arası bayanlara, 13.30-19.00 arası erkeklere; hafta sonu 9.30- 14.00 arası erkeklere hizmet vermektedir. Sauna, randevuyla hizmet vermektedir. Talep durumuna göre saatlerde değişiklik yapılabilmektedir.
 • Spor Salonu her gün 9.00-23.00 arası hizmet vermektedir.
 • Spor Salonuna spor ayakkabı ve spor kıyafetsiz girilemez.
 • Spor Salonu’nda bayan erkek ayrımı yapılmaksızın hizmet verilmektedir.
 • Spor Salonu’nda çıplak tenle spor yapmak yasaktır.
 • Özel dersler ücrete tabidir.
 • Spor Salonu, Sauna ve Buhar Odası’na misafir getirilemez.
Rıhtım, Kayıkhane ve Çekek Yeri Düzeni:
 • Tekneler tekne sahibi, eş ve çocukları tarafından kullanılabilir, aksi takdirde Disiplin işlemi uygulanır. Misafirler ancak tekne sahibiyle birlikte teknede bulunabilir. Tekne sahibi olmadan tekneye misafir girişi kabul edilemez.
 • Üyeler, Kulüp Rıhtımı’na bağlı teknelerini ( yelkenli veya motorlu ) Kulüp spor hizmetlerinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin veya kulüp yönetiminin göstereceği yere çekmek zorundadır. Bu yer bir planda kulüpte ilan edilecektir. Bu plana üyeler kesinlikle uymak zorundadırlar.
 • Kulüp çekeğinden yararlanmak isteyen veya dışarıdan getirilen vinç ile teknesini karaya çekmek veya denize indirmek isteyen üyeler, kulüp yönetimine dilekçe ile en az bir gün önce müracaat edip Yönetim Kurulu’nun belirlediği ücreti yatırmak zorundadırlar. Aksi takdirde bu hizmetten yararlanamazlar.
 • Çekek, sadece Başkan, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen görevli tarafından kullandırılmak durumundadır.
 • Kulüp sahasında muhafaza edilecek teknelerin çekileceği yerler Başkan veya spor sorumlusu Yönetim Kurulu üyesi tarafından tespit edilecektir. Aykırı hareket edenlerin tekneleri kulüp tarafından yerleştirme işlemine tabi tutulur ve bu iş için harcanan ücret,   tekne sahibinden tahsil edilir.
 • Çekek veya vinç kullanırken veya suya indirilen teknenin sahibi bizzat yanında bulunmak zorundadır. Teknenin çekilmesi veya suya indirilmesi esnasında doğabilecek kaza veya zararlardan kulüp yönetimi sorumlu değildir.
 • Denizden çekilecek yatlar veya diğer tekneler için çekek üzerinde yapılan temizlik, boya, yıkama işleri sonucu yerde biriken atıklar tekne sahipleri tarafından temizlettirilerek çöp varillerine attırılacak kesinlikle denize süpürülmeyecektir. Bu işler yapılmadığı takdirde Kulüp Yönetimi işi gerçekleştirtecek ücreti ilgiliden tahsil edilecektir.
 • Tekne bakımı ve onarımı: Bu iş için ayrılan sahada yapılır. Teknelerinin bakım, onarım veya boyasını yapan veya yaptıran üyeler, önce yangına karşı tüm tedbirleri alacak, saha temizliğine azami dikkat edecek, günlük çalışmalar sunucunda yere atılan boya yanığı, tahta yonga, üstüpü vs. temizliğini yaparak atıklar ağzı kapatılmış çöp varillerine atılacaktır. Kullanılan seyyar kablosu arızasız ve sağlam olacak, çalışma sonunda toplanacak ve açıkta bırakılmayacak. Kullanılmayan şamandıra, demir, zincir, felek, lastik, halat ve malzemeler rıhtım ve iskele üzerinde bırakılmayacak bunlara ayrılan ( portuçta ) yerlere depolanacak.
 • Tekne sahipleri teknelerinin bakım ve onarımının çekek sahası haricinde ( rıhtımda, bağlı bulundukları iskelede veya çekek alanı dışında ) yapamazlar.
 • Tekne sahiplerinin tekne onarım ve bakımları için usta ve işçilerle ilgili olarak öncelikle Kulüp Yönetim Kurulu’ndan izin alacaklar. Bu işlerin devamı süresince çalışanların hal ve hareketlerinden, kirlettikleri sahanın temizliğinden, doğacak her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu bilecekler.
 • Tekne sahipleri, bakım-onarım için kullanacakları elektrik, su, donanım ve diğer ihtiyaçları için Kulüp sorumlularına bir dilekçe vererek zamanı bildirecektir. Ancak, kullanacakları süreye ait Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bedeli ödemek zorundadır.
 • Tekne sahipleri, Kulüp Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği tekne bağlama, kışlama, portuç ücretini ödemek zorundadır. Akis takdirde bu hizmetlerden faydalanamazlar. Ücretleri ödeme şekli ve cezai uygulama kulüp aidatının ödenme şekli ile aynı kapsamda değerlendirilecektir.
 • Kulüp iskelesinde, kışlama alanında, portuçta bulunan tekne ve malzemelerin zarar görmesinden Kulüp sorumlu tutulamaz. Sorumluluk tamamen tekne sahibine aittir. Tekne sahibi, kendi teknesi veya diğer teknelere verebileceği zararlar için mali mesuliyet sigortası yapmak zorundadır.
 • Tekne sahipleri, teknelerinin Yönetim Kurulu tarafından istenen sahiplik belgesi, tonilato belgesi veya liman kayıt belgesini idareye sunmak zorundadır. Belgelerini sunmayan teknelere kulüp dâhilinde hiçbir şekilde yer gösterilemez ve ilgili mercilere yazı ile bildirilir.
 • Rıhtıma araç kesinlikle sokulmayacaktır. Zorunluluk halinde bilgi verilecektir.
 • Sporcularımızın çalışma saatlerinde vinç vs. tesislere sokulamaz.
 • Teknelerde yüksek sesli müzik açılamaz, çevreyi rahatsız edici eğlence ve konuşmalarda bulunulamaz.
 • Kulüp rıhtımında, çekekte ve teknelerin bağlı olduğu alanlarda mangal yapmak ve eğlence düzenlemek gibi etkinlikler yapılamaz.
 • İki yılı dolmayan üyeler ve kurumsal üyeler tekne tahsisi için talepte bulunamaz.
Mesaj Sistemi:
Kulüp üyeleri birinci derece yakınlarına ( anne, baba, eş, çocuk, kayınpeder, kayın valide gibi ) ücretsiz, diğer mesajları Yönetim Kurulu’nun belirlediği ücret karşılığı çekebilirler. Özel reklam için mesaj asla çekilmez.

Güvenli Anahtar:

Kulüp sınırları içinde bulunan kapılarda güvenli girişin sağlanması açısından elektronik anahtar sistemi mevcuttur. Bu anahtarlar:
Üyelerin kendileri, eş ve çocuklarının kullanımına özgüdür. Herhangi birine verilerek kullandırılması veya birden fazla anahtar kullanılması anahtar numarasına sahip olan üye hakkında Disiplin suçu sayılacaktır.

5. ÜYE BORÇLARI:


Üyeler; tüm hizmet birimlerinde yaptıkları harcamaları, faturalarını alarak anında nakit veya kredi kartıyla öderler.
Üyeler, dernek tesislerindeki harcamalarını cariye bırakamaz, olası durumlarda eski cari ödeme yapılmadan yeni hesap açılamaz.

6. YILLIK ÖDENTİ:


Giriş ödentisi, yıllık ödenti ve sportif harcamalara katkı ödentisinin yanı sıra kulüp tesislerinin işletilmesi ve gelirleri, balo toplantı ve konser gelirleri giriş ödentileri, üye teknelerinden alınacak rıhtım bağlama, çekme, kışlama, depoda malzeme dolabı kullanma ve park ücreti, derneğin tertip edeceği yarışları izlemeye gelenlerden üye ve diğer şahıs ve müesseselerden yapılacak teberrulardır. Giriş ödentisi, taban miktarı Genel Kurulca belirlenir. Genel Kurul, taban miktarı yıllık olarak arttırabilir, eksiltebilir.

Yıllık ödentilerin ödeme süre ve şeklini Yönetim Kurulu tayin eder. Yıllık ödentilerini ödemeyen üyeler Genel Kurulda oy kullanamazlar ve Kulüp Organlarının seçimine aday olamaz, aday gösterilemezler.

7. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ:

Yönetim Kurulu; Tüzük, Yönetmelik ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden üye, üye eşi, üye çocuklarını haklarında disiplin soruşturması yapılması için Disiplin Kuruluna göndermek yetkisine haizdir.

Üyeler, eş ve çocukları, konukları dernek içinde huzur bozucu, onur kırıcı, incitici tutum ve davranış içinde bulunamazlar. Genel ahlak, saygı ve görgü kurallarına uygun davranış içinde olmak zorundadırlar.

Bu davranış içinde olmadıkları takdirde Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’na sevk edilirler. Disiplin Kurulu, üye, eş ve çocukları hakkında uyarma-kınama, bir yıla kadar geçici çıkarma, kesin ihraç kararı alabilir.

Üye eş ve çocukları hakkında alınan karar, Yönetim Kurulu tarafından hem üyeye hem de ilgiliye bildirilir. Üyenin eş ve çocukları hakkında alınan karara ailesinin uymasını sağlamak üyenin sorumluluğu altındadır.

Bu kararlar uyarı cezası hariç bir ay süre ile ilan tahtasında askıya çıkarılır.


DİSİPLİN KURULU:
Uyarı – Kınama:
 • Çıkarma veya İhraç cezasını gerektirmeyen rahatsız edici davranışlarda bulunmak,
 • Denek Bina ve Sosyal tesisleri, çekek yeri Otopark vb. yerleri tüzük, iç tüzük ve diğer üyelerin haklarına aykırılık teşkil edecek şekilde kullanmak, personeli yanıltıcı bilgi vermek.
Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerinde belirtildiği üzere bu cezayı vermeye yetkilidir. Bu ceza üyenin siciline işlenir.

Geçici Çıkarma:

 • Daha önceden ihtar ve uyarı aldığı halde hareketlerinde değişme olmamak,
 • Kulüp iç tüzük ve tüzüğüne uymamak, kulüp Yönetim Kurulu tarafından da daha önce uyarılmış veya ikaz edilmiş olan, üyeler arasında birlik ve dayanışmayı, bozucu hareketlerde bulunmak,
 • Kulüp, idari bina ve spor tesisleri binaları içinde uygun olmayan kıyafetler ile ( şort, atlet. Çıplak ayak v.s.) dolaşmak.
 • Dernek sahası içerisinde nahoş hareketlerde bulunmak, küfür ve ağza alınmayacak sözler sarf etmek, kulüp organlarına karşı edebe uymayan hareket ve sözler sarf etmek,
 • Kulüp sahası içinde bağırarak huzuru kaçırmak veya diğer üyeleri rahatsız etmek,
 • Kulüp içinde ateşli silah ile oturmak vs.
 • Kulüp Organları ve Kulüp Tüzel Kişiliği hakkında kamuoyunda ya da basın-yayın veya sosyal medya araçlarıyla gerçek dışı haber yapmak, yaptırmak; iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak, kulüp personeli ve yöneticilerine hakaret etmek veya asılsız suçlamalarda bulunmak,

  Geçici çıkarma cezası alanlar ceza müddetince üyelik haklarını kullanamazlar, kurullarda ise görevleri kendiliğinden sona erer, kulübün tesis ve lokalinden istifade edemezler, kulüp üyesi misafiri olarak bile sosyal tesisler ve diğer alanlara giremezler, aksi takdirde bu olaya neden olan kulüp üyesi de disiplin cezası alır, bu ceza en az Geçici Çıkarma cezasıdır.”

  Kesin İhraç:

 • Müessif bir olay çıkartmak, kavga etmek, diğer üyelerin huzurunu kaçırmak,
 • Kulüp aleyhine haksız davalar açmak,
 • Kulübün kendisine emanet ettiği para, evrak, hukuki hükme haiz kıymetli evrak veya sair malları kendisine edinmek veya bir başkasına vermek, satmak, suiistimal etmek,
 • Kulübe ait evrak defter ve kayıtları tahrif veya yok etmek, sahte evrak düzenlemek ve saklamak,
 • Genel kurula hile karıştırmak,
 • Yüz kızartıcı,  uyuşturucu, kaçakçılık gibi suçlardan kesinleşmiş hüküm giymek,
 • Daha önce geçici uzaklaştırma cezası almış olmak,
 • Kasıtlı olarak Kulübe maddi manevi zarar vermek.
Verilen cezalar kurul kayıtlarına işlenir ve üyelik defterine şerh verilir. Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmış üyeler derneğin hiçbir kuruluna seçilemezler. Kesin ihraç cezası alanların kulüple ilişkileri derhal kesilir, görevde iseler görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Disiplin Kurulu diğer görev ve yetkilerinin detayları dernek iç tüzüğünde belirtilmiştir.

Üyeler, eş, çocuk ve konuklarının dernek kurallarına uymamalarından sorumludur. 

YÖNETMELİK:

Bu İç Yönetmelik, Tüzüğün 16. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak kabul edilmiş ve 25.02.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul onayına sunularak kabul edilen Tüzük ile birlikte yürürlüğe konulmuştur. 


ERTEKİN SEZER
Yönetim Kurulu Başkanı
Erkan Ahmet YAVUZEL
Yönetim Kurulu 2. Başkanı
Alp ALPASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa ÖZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan KÜPELİ
Yönetim Kurulu Üyesi
ORÇUN M.YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Çağdaş GÖKPINAR
Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul ÖNGEL
Yönetim Kurulu Üyesi
Sibel KESKİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Samsun Yelken Kulübü

Samsun Yelken Kulübü 1961 yılında Karadeniz’de yelkenciliğin gelişmesinde birçok girişime ön ayak olan Samsun’da kurulmuş bir kulüptür.

yelken kulüp, samsun, denizcilik, liman,