Tüzük

SAMSUN YELKEN İHTİSAS SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

Spor Kulübünün Adı, Merkezi

MADDE 1

(1) Spor kulübünün adı; Samsun Yelken İhtisas Spor Kulübüdür ve kısa adı SYK’dır. Merkezi Samsun’da dır.

Spor Kulübünün Renk ve Amblemi

Forsu, yüksekliği tabanın iki katı olan üçgen flamadır. Kırmızı zemin üzerinde uçkurluk boyunda yüksekliği, yüksekliğin yarısı kadar uçkurluğa bitişik lacivert üçgendir. Kırmızı ve lacivert renkleri uçkurluk genişliğinin yarısı eninde beyaz şerit ayırır. Şerit her iki rengi de aynı nispette örter. Flamanın uçkurluk genişliği, boyunun 1/10’u kadar olup lacivert zemin üzerinde kulübün simgesi veya amblemi gerektiğinde konabilir.

Spor Kulübünün Bayrağı; Beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş kulüp logosudur.

MADDE 2

(1) Spor kulübünün renkleri; Kırmızı, Lacivert ve Beyaz’dır.

Spor Kulübünün Amacı

MADDE 3

(1) Spor kulübü, bu tüzük hükümlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği faaliyetlere veya spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak ve bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur. Kulüp amatör bir yelken ihtisas spor kulübüdür.

Spor Kulübünün Faaliyet Alanları

MADDE 4

(1) Spor kulübü, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışma yürütebilir:

1/a) Amatör veya profesyonel spor dallarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel müsabakalara katılmak.

1/b) Spor faaliyetleri düzenlemek ya da katılmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

1/c) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için ilgili spor federasyonunda spor dalı tescili yaptırmak ve tescil yaptırdığı spor dallarında spor kursları açmak, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

1/ç) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ile internet sitesi ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarını kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

 

 

1/d) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, iktisadi ve ticari işletmeler kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek ve devretmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak.

1/e) Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bağlı ortaklık veya iştirak halinde spor anonim şirketi kurmak ve bağlı ortaklık veya iştirak statüsü alacak şekilde spor anonim şirketlerinin paylarını devralmak.

1/f) Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere spor kulüpleri ile birleşmek ve spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinden spor dallarını bir bütün olarak devralmak veya devretmek.

1/g) Spor kulübüne ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak.

1/ğ) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet gösterilen spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

1/h) Spor kulübünün geçmişi ve sportif tarihçesi doğrultusunda lokal açmak, müze, sportif araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek.

1/ı) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

1/i) Faaliyet alanlarında yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve benzeri tasarruf işlemlerinde bulunmak.

1/j) Üst kuruluş kurmak veya bir üst kuruluşa üye olmak ve gerekli izin alınarak spor kulüplerinin kurabileceği tesisleri kurmak.

1/k) Ulusal ve uluslararası spor mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

1/l) Spor kulübünün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer spor kulüpleriyle veya dernek, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

1/m) Öncelikle yelken ve su sporları yapmak, geliştirmek spor yarışmaları düzenlemek resmi ve özel spor yarışmalarına katılmak, sportif eğitim çalışmaları yapmak, sportif tekne yapımı ve bakımını yapmak, yapımını ve geliştirilmesini teşvik etmek amatör balıkçılığa yardımcı olmak deniz kirliliğini önleyici, çalışmalara katkıda bulunmak, üyelerine denizi sevdirmek, başarılı sporcuların eğitim, masraflarına ihtiyaçları nispetinde katkıda bulunmak, üyelerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliştirmek ve dinlenme ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarını karşılamak,

1/n) Spor faaliyetlerini yürütmek ve faaliyetlerini sosyal faaliyet ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, spor alanı, spor sahası, spor tesisleri, lokal tesisleri, kamp tesisleri, kitaplık ve okuma odası kreş, lokanta büfe, sinema salonu ve bunun gibi işletmeler tesisler vücuda getirmek,

1/o) Her türlü şirket kurmak veya kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, bu tesisleri kendisi işletebileceği gibi özel ve tüzel kişilere kiraya vermek,

1/ö) Deniz sporları ile ilgili çocuklara ve yetişkinlere deniz ve yat konularında eğitici kurslar açmak yarışmalar düzenlemek, Yat turizmini teşvik etmek ve bu amaçla konferanslar, seminerler düzenlemek ve yayınlar yapmak, Yat rallileri düzenlemek, Yatlara ve denizcilere yönelik radyo yayını yapmak ve radyo bağlantıları kurmak ‘dır.

Üye Olma Hakkı, Üyelik Başvurusunun Reddi Sebepleri ve Üyelik İşlemleri

MADDE 5

(1) Fiil ehliyetine sahip kişiler, spor kulübüne üye olma hakkına sahiptir. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve spor kulübü yönetim kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(2) Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.

3/a) Kulüp; her üyelik müracaatını öncelikle Yönetim Kurulu nezdinde değerlendirir. Gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu üyelik müracaatını; nihai kabul veya ret kararı öncesi Üye Kabul Kurulu ( Balotaj ) aracılığıyla da değerlendirilmesini isteyebilir ve görüşünü alabilir. Üye kabul kurulu incelemesi 10 gün içerisinde tamamlayarak kararını gerekçesiz ve yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Üyeliği ret edilenler 10 (on) yıl geçmedikçe müracaatlarını yenileyemezler.

3/b) Kulüp üye olabilme koşullarını sağlayan her müracaatçıyı kabul etmek zorunda değildir. Yönetim Kurulu başvuruyu uygun görme veya görmeme hususunda hiçbir şarta tabi olmaksızın kabul veya redde yetkilidir. Reddedilen üyelik müracaatlarında; müracaatçıya gerekçe gösterme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, müracaatçıya yapılacak yazılı bildirimde kabul veya ret ifadesinin bulunması yeterlidir.

3/c) Kulübe Üye olmak isteyenler fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş tüzükte öngörülen şartlara uygun bulunan ve kulübün amaçlarını benimsemiş kişilerdir. Üye adayı Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmalıdırlar. Ancak; yüz kızartıcı suçlardan  ( Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, irtikâp, özel belgede sahtecilik, resmi evrakta sahtecilik, uyuşturucu suçları, terör suçları, organize suç örgütü suçları, kasten adam öldürme, silahlı yaralama, cinsel suçlar, taciz, affedilmiş olsalar dahi taksirli suçlar hariç ( taksirli suçlarda bu süre 5 yıl ) olmak üzere 3 yıl ve daha fazla hapis cezasından adli sicil kaydı olanlar ), Disiplin Kurulu kararı ile kulüpten kaydı silinenler veya çıkartılanlar, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili hükümleri ihlal eden veya taşımayanlar Kulübe üye olamazlar. Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmayan yabancılar kulübe üye olamazlar.

3/ç) Asli üye olmak isteyenler; üyelikte 5 (beş) yılını doldurmuş en az iki asil üyenin icazetini ( form imza onaylarını ) de ihtiva eden, Kulüp üyelik istek ve Öneri Formu, 3 adet (güncel) renkli resim, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı, evli ise eşinin adli sicil kaydı, eşin 1 adet (güncel) renkli fotoğrafı var ise çocukların ( 18-29 yaş arası ) 1 adet renkli fotoğrafı ve adli sicil kaydı ile Yönetim Kuruluna iletilmek üzere kulübe müracaat ederler.  Yönetim kurulu uygun görmesi halinde başvuru formunu en kısa zamanda askıya çıkarır ve form 10 gün askıda kalır.  Bu 10 günlük süre içerisinde mevcut Asil üyeler makul gerekçe içeren bir dilekçe ile yazılı itiraz hakkına sahiptir. İlgili itiraz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuca bağlanır. Asli üye olmak isteyen üye eşlerinin, üyeliğe kabul veya reddine Üye Kabul Kuruluna sevk etmeksizin Yönetim Kurulu karar verir. Ayrıca; kulübe üyelik esnasında kendilerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve bildirilen antre ( asil üyeliğe ilk giriş ödentisi/teberru atı ) bedelini süresinde ödemekle yükümlüdürler.

3/d) Bir üye 2 (iki) olağan Genel Kurul arasında en fazla 10 (on) üye adayı için öneride bulunabilir. Öneren üye önerdiği adayın iş durumu, sosyal yaşamını kişisel niteliklerini ve aile yapısını iyi tanımalı, bilmelidir. Önermeden önce adaya kulübün; Tüzük, Yönetmelik, sosyal yaşam kuralları, gelenek ve görenekleri hakkında yeterince bilgi verilmelidir. Öneri sahibi adayın verdiği başvuru formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan adayla birlikte ( müteselsil ) sorumludur.

3/e) Kulüp sporcuları veya sporcular kanuni şartlara haiz olmaları halinde üye olabilirler. Üyeliklerine Yönetim Kurulu karar verir. Beş sene kulübün aktif olarak faal ve lisanslı sporculuğunu yapmış, disiplin cezası almamış ve resmi yarışmalarda ilk 3 (üç) dereceye girmiş olanlardan giriş ödentisi (antre) alınmaz. Ancak kabul işlemleri asli üyeler gibidir ve ilgili şartlar aranır.

3/f) Kulübün Asil üyeleri dışında da; Doğal Fahri, Onur, Misafir ve Kurumsal üyeleri de olabilir. Bu tür üyeliklerde de üyelik şartlarının mevcudiyeti aranır.

Doğal fahri üyeler: Görevleri süresince; Vali, Vali muavinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve alt belde Belediye Başkanları, Rektör ve Dekanlar, Kara-Deniz-Hava ve Jandarma komutanları, Garnizon komutanı, Sahra Sıhhiye Okul Komutanı, Yargıçlar, Cumhuriyet Başsavcısı ve Savcıları, Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı, Defterdar, Gençlik Spor İl Müdürü, Karadeniz Bölgesi limanlar ve Deniz Ulaştırma Bölge Müdürü, Samsun Liman Başkanı ve eşleri ile Kulüp Asil üyelerinin, onur üyelerinin eşleri doğal fahri üyelerdir. Bu üyelerin Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı yoktur.

Onur üyeleri: Üye olma niteliğine sahip kulübün gelişme ve başarılarında çok üstün maddi veya manevi yardımları görülen kimseler, Yönetim kurulu üyelerinden en az üçünün önerisi ve üye kabul kurulunun onayı ile onur üyesi olarak kabul edilirler. Onur üyeleri genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak seçmez ve seçilemezler. Kulübün tüm olanaklarından faydalanabilirler. Onur üyeleri Yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca üyelikten çıkarılabilirler.

Misafir Üyeler: Samsun’da oturmayıp kulübe üye olma niteliğine haiz kişiler 1 (bir) yılı geçmemek koşulu ve Yönetim Kurulunca belirlenecek teberrürü (ödentiyi) ödemeleri şartıyla misafir üye olurlar. Yönetim kurulu uygun görürse 1 (bir) yıllık süreyi uzatabilir. Süre dolmadan herhangi bir sebepten dolayı misafir üyelikten çıkarılma işlemi yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim Kurulu misafir üyelerde Kulüp Tüzük ve İç Tüzük şartlarını arar ve uygular. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına katılamaz, seçmez ve seçilemezler.

 

Kurumsal Üyeler: Ulusal düzeyde ülkemizde temsil edilen kurum ve kuruluşun ilimizdeki en yüksek seviyedeki tek kişisidir. Bu üyelerde de genel üye şartları aranır. Yönetim Kurulu kararıyla kabul veya ret olunurlar. Kurumsal üyeler 1 (bir) yılı geçmemek koşulu ve Yönetim Kurulunca belirlenecek teberrürü (ödentiyi) ödemeleri şartıyla kabul olunur ve bu süre bitiminde tekrar başvuru yapılması halinde Yönetim Kurulu tekrardan değerlendirme yapar. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına katılamaz, seçmez ve seçilemezler.

 

3/g) Kulübün Sporcuları:

Spor Kulübü sporcuları, kulübün faaliyet gösterdiği spor dallarından biri veya birkaçı ile iştigal etmek isteyen veya bu sporları öğrenmeyi arzu eden hevesli ve kabiliyetli gençlerden teşekkül eder.

Sporcularla ilgili hususlar aşağıdaki gibi düzenlenir:

 • Sporculardan üye olmaları veya üye çocuğu olmaları aranmaz. Ancak 18 yaşından küçük olanlarla, İlk ve Orta öğrenim öğrencilerinin kulüp faaliyetlerine katılmaları için velisinin yazılı izni gereklidir.
 • Sporcuların müsabaka ve yarışlarda kulübü ve bölgeyi temsil edebilmeleri için Spor Direktörünün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile 14.12.2019 tarihinde yayımlanan sporcu lisans, vize ve transfer yönetmeliğine göre kayıt ve lisans işlemleri yapılır.
 • Sporcuların kimliklerini gösterir bir defter ve sporcuların faaliyetlerini ve sicillerini gösterir birer dosya tanzim edilir. Sporculara ait bilgi, belge ve defter ve dosyalar Genel Sekreterlikçe özenle saklanır.
 • Kulüp adına katılının yarışlardan kazanılan Kupa Şilt ve benzeri armağanlar kulüp müzesinde muhafaza edilir. (Bunlar kulüplerin verdiği armağanlardır.)
 • Sporculardan, zimmetlerine verilecek malzeme karşılığı teminat alınabilir.
 • Sporcular zimmetlerine verilen spor malzemelerini özenle korumak ve istendiği anda iade etmekle yükümlüdürler.
 • Teslim edilen malzemeyi istendiğinde iade etmeyen sporcu hakkında disiplin hükümleri uygulanır. Ayrıca sporcu veya velisinden malzemenin aynen veya iade tarihindeki rayiç bedeli üzerinden parası tahsil ve tazmin edilir.
 • Sporcular, Komodor ya da yetkili yönetim kurulu üyesi izni olmadan denize çıkamazlar. Aksine hareket eden sporcu hakkında disiplin hükümleri uygulanacağı gibi meydana gelebilecek zararlardan sporcu ve velisi sorumludur.
 • Sporcular Mevsimlik tekne ve spor malzemesi tahsisini Komodor ve yetkili yönetim kurulu üyesi görüşü ve onayı alınarak Genel sekreterce yapılır.
 • Sporcular sırasıyla Spor Kulübü Başkanı, Komodor, Genel Sekreter, Teknik Yönetici ve Öğreticilere karşı ve Kulüp ile ilişkilerinde saygılı ve sporculuğun gerektirdiği disipline sahip ve verilen direktiflere uygun hareket etmek zorundadırlar. Sporcular, sportif faaliyetlerinin dışında ve kendilerine izin verilen zamanlarda sosyal Faaliyetlere de katılabilirler.

Sporculara Uygulanacak Disiplin Cezaları:

 • Yazılı uyarı. Yönetim veya Spor Sorumlusunca verilir
 • On gün çalışmadan men. Yönetim Kurulunca verilir
 • Bir yarışa katılmama Yönetim Kurulunca verilir.
 • Daha uzun süreli cezalar ve kesin uzaklaştırma cezası için Antrenör veya Spor sorumlusunun teklifi üzerine Yönetim kurulunca verilir. Bu kişilere kurullarca verilen cezalar kesindir.

(4) Genel kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye genel kurulda oy kullanamaz.

(5) Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde merkezin bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne bildirilir.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

MADDE 6

(1) Spor kulübü üyeleri ilgili mevzuat ve spor kulübü tüzüğü ve/veya iç tüzüğü  (yönetmelik) hükümleri ile spor kulübü organlarının kararlarına uymakla ve spor kulübü tüzüğünde belirtilen esaslara göre yıllık 600 (altıyüz) Türk Lirası üyelik aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler. Yıllık ödentisini her yılın 6. Ayının (Haziran) son gününe kadar ödemeyen üyenin kulübe bildirdiği veya en son bilinen adresine iadeli taahhütlü mektupla 1 kez ihtar yapılır,  ihtarın üyeye ulaşması veya geri dönüşünü takip eden 15 iş günü içerisinde aidatını ödemeyen üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir. Üyelik yıllık aidatının ödenmemesi sebebiyle kulüp üyeliği sona eren eski üye, üyelikten çıkarılma kararının alınması tarihinden itibaren en geç 2 (iki yıl) içinde müracaatı halinde birikmiş yıllık aidat toplamlarını ve ayrıca bu toplamın 3 (üç) katını nakden ve defaten ödemesi halinde yeniden üyeliğe devamı Yönetim Kurulu oluru ile 1 (bir) defaya mahsus sağlanır. Üye olacak; üye adayları kulübe üyelik esnasında, kendilerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve bildirilen antre ( asil üyeliğe ilk giriş ödentisi/teberruatı ) bedelini 30 (otuz) gün içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Kulüp tüzüğüne ve iç yönetmeliğe ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden ve bu kararlara uymayan asli üyeler, yönetim kurulunca disiplin kuruluna sevk edilir ve disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

(2) – Üyeler; adres ve telefon bilgilerindeki değişiklikleri (aksi halde tebligatlar için kulüp kayıtlarındaki adres ve irtibat numaraları dikkate alınacaktır) ve medeni hallerindeki değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdürler.

(3) – Üyeler kulüp sahasında kendilerinin kullanımına sunulan yerleri genel ahlak kuralları, kulüp örf ve adetleri ile tüzük ve Yönetim Kurulunun hazırladığı iç yönetmeliklere uyun olarak kullanabilirler. Tüm üyeler birbirlerine saygı çerçevesinde ( genel geçer kurallara bağlı kalarak) davranmakla yükümlüdürler. Üyeler beraberinde getirdikleri misafirlerden ve hareketlerinden kulüp sahasını terk edene kadar sorumludurlar.

(4) - Üyelikte 40. Yılını dolduran üyeler 40. Yılını doldurup 41, Yılından gün aldığı aidat döneminde Yönetim Kuruluna dilekçe vererek talepleri durumunda aidat ödentisinden muaf olabilirler.

(5) - Yönetim Kurulu gerektiğinde, kulübün ana amacı olan sportif harcamalara asli üyelerin katkıda bulunmalarını isteyebilir. Sportif harcamalar katkı miktarı, yıllık ödenti miktarının 5 (beş) katını geçemez.

(6) - Üye eşleri kulübün doğal fahri üyeleridir. Üye eşleri, eşin vefatı durumunda bir yıl içinde üye olmak istemesi halinde Üye Eşi şartları ile üye olmak hakkından yararlanabilirler, ancak kabul veya reddine Yönetim Kurulu yetkilidir. Boşanma durumunda ise Üye Eşi statüsünden üye olan kişinin, tekrar evlenmesi halinde, üyelikte yeni eş Üye Eşi statüsünden yararlanamaz.

Üye çocukları bekâr dahi olsalar 30 yaşından gün alana kadar üyelik başvurusunda bulundukları takdirde giriş bedelinin 1/5’i kadar Giriş Ödentisi öderler. 30 yaşından gün alan üye çocukları indirimden yararlanamazlar. Üye Çocuğu olarak indirimli Giriş Ödentisi ödeyerek üye olmuş Üye Çocukları, evlenmeleri halinde eşlerini Üye Eşi statüsünden yararlandıramazlar.

(7) – Kulübe, üye refakatinde misafir getirebilir. Üyenin misafir getirme şekil ve şartlarını Yönetim Kurulu tespit eder. Bunlara uymayan üyeler hakkında disiplin hükümleri uygulanır. Üye getirilen misafirlerden, misafir kulüp sınırlarından çıkana kadar sorumludur. Misafirlerin yapacağı herhangi bir taşkınlık, eylem ve kural bozucu davranışta disiplin cezaları üyeye uygulanır. Üye getirdiği, misafirlerin Adı ve Soyadını giriş güvenliğine bildirmek ve yazdırmakla sorumludur. Üyenin masasına kabul ettiği kişi o üyenin misafiri sayılır. Misafirin isminin deftere yazılmamış veya yazdırılmamış olması misafir sıfatını etkilemez.

(8) - Üye ve eşleri, kulüp adına maddi yarar karşılığı sözleşme yapamazlar. Aksi durumda, Yönetim kurulu kararı ile üyelikleri geçici olarak askıya alınır, üyelik haklarından faydalanamaz ve ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

(9) - 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ve diğer aletler hakkında kanun ilgili maddeleri, ek maddeleri, tüzüğümüzün ve iç yönetmeliğimizin ilgili maddeleri ile 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca kulüp üyelerinin kullanımına açık olan tüm alanlara ruhsatlı olsa dahi ateşli silah ve benzeri aletler ile girilmesi yasaktır.

Kulübe giriş sırasında üzerinde anılan yasal düzenlemeler gereğince yasak teşkil eden aletler bulunmadığını ispat edemeyen veya girişteki güvenlik görevlilerimizce ispat edilmesine olanak tanımayan ( önleme amaçlı kontrol yapılmasına imkân vermeyen ) üye ve misafirler kulübümüze alınmaz. Giriş için ısrar etmeleri halinde disiplin suçu işlemiş sayılır ve disiplin kuruluna sevk edilirler.

 

Üyelikten Çıkma

MADDE 7

(1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin spor kulübü üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. e-Devlet üzerinden de üyelikten çıkma işlemleri gerçekleştirilebilir.

(2) Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin spor kulübüne olan ve birikmiş borçlarını sona erdirmez. Spor kulübünden çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 8

(1) Spor kulübü üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır:

a) Spor kulübü tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

b) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

c) Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.

ç) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

(2) Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, ilgili üyenin üyeliği yönetim kurulu kararı ile askıya alınır ve askıya alınan üye kulüp sahasına, eklentilerine giremez ve bu karar bir sonraki Genel Kurulda görüşülür. Genel kurul, üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir. Üyelikten çıkarılma kararları yönetim kurulu tarafından uygun araçlarla ilan edilir ve bu karar ilgilisine yönetim kurulu tarafından ayrıca tebliğ edilir. Spor kulübünden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

Spor Kulübünün Organları

MADDE 9

(1) Spor kulübünün organları aşağıda gösterilmiştir:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

ç) Disiplin Kurulu

d) Üye Kabul Kurulu.

e) Danışma Kurulları

f) Yürütme Birimi

 

Disiplin Kurulu:

Disiplin Kurulu Genel Kurulca gizli oyla ve ayrı oy pusulası ile beş asil ve beş yedek üyeden oy çokluğu ile kırk yaşını doldurmuş disiplin cezası almamış en az on yıllık asli üyeler arasından üç yıllık süre için seçilirler. Disiplin Kurulu en az üç üye ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır, denklik halinde başkanın katıldığı taraf oyu geçerlilik kazanır.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Disiplin Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

(1)Yönetim Kurulunun asil üyelerle ilgili disiplin kuruluna sevk edilen konularını görüşür, otuz gün içinde kesin karara bağlar ve yönetim kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu üyelerin yazılı şikâyetlerini ilk yönetim kurulu toplantılarından sonra Disiplin Kuruluna göndermek zorundadır

(2)-Disiplin Kurulu, yönetim kurulundan gelen yazılı şikâyetleri aydınlatmak için lüzumlu gördüğü kişilerin yazılı ifadelerine başvurabilir. Üyeler bu çağrıya süresi için de uymak ve olayları bildiği gibi açıklamak. Zorundadırlar. Disiplin Kurulu gerçeği açıklamamak veya saptırmak isteyen üyeler hakkında doğrudan disiplin cezası vermeye yetkilidir.

(3)-Disiplin Kurulu kararları kesindir. Sürekli çıkarma dışında hiçbir cezaya itiraz hakkı yoktur. Üyeler sürekli çıkarma kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak disiplin kuruluna itirazda bulunabilirler. Disiplin Kurulu, itirazı ilk genel kurul toplantısına sunulmak üzere yönetim kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu da  itirazı Genel Kurul gündemine almakla yükümlüdür. Ancak ilk Genel Kurul toplantısına kadar üyenin üyelik hakları askıya alınır ve genel kurulda oy kullanamazlar. Genel kurulda oylama gizli oyla yapılır.

(4)-Disiplin Kurulu cezaları uygularken Spor Kulübü Ana Tüzüğü ve Kulüp iç tüzük ve yönetmeliklerine uymak zorundadır.

(5)-Disiplin Kurulu ifadesine başvurulan kişilere 15 günden fazla gün veremez ve ifadelerin alınmasını takip eden ilk 10 gün içinde konuyu karara bağlamak zorundadır. Disiplin kurulu kararı en geç 7 gün içinde tebliğ edilir ve bir nüshası kulübün ilan tahtasında 7 gün süre ile ilan edilir.

Disiplin Cezaları:

Disiplin cezası gerektiren olayların oluş tarihinden başlayarak müşteki tarafından 30 gün içerisinde Yönetim Kuruluna bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirilmeyen olaylar şikâyet konusu olamaz ve disiplin kuruluna sevk edilmez.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları şunlardır.

Uyarı:

Üyenin davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin ve daha dikkatli davranması gerektiğinin  yazılı olarak kendisine bildirilmesidir.

Kınama:
Üyenin mükerrer kusurlu hareket ettiğinin ve dikkatli davranmadığının yazılı olarak kendisine bildirilmesidir.

Geçici uzaklaştırma:
Üyenin Kulübe devamının 3 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak üzere üyelik haklarından süreli olarak men edilmesidir.

Üyelikten İhraç:
Üyenin kaydı silinerek üyelik haklarından sürekli olarak men edilmesidir.


Disiplin Cezalarını Gerektiren Haller:

Disiplin cezalarını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

Uyarı – Kınama:
Çıkarma veya İhraç cezasını gerektirmeyen rahatsız edici davranışlarda bulunmak, Kulüp Bina ve Sosyal tesisleri, çekek yeri, rıhtım ve otopark vb. yerleri tüzük, iç tüzük ve diğer üyelerin haklarına aykırılık teşkil edecek şekilde kullanmak.

Geçici çıkarma:
Daha önceden ihtar ve uyarı aldığı halde hareketlerinde değişme olmamak, kulüp iç tüzük ve tüzüğüne uymamak, kulüp Yönetim Kurulu tarafından da daha önce uyarılmış veya ikaz edilmiş olan, üyeler arasında birlik ve dayanışmayı,
bozucu hareketlerde bulunmak, kulüp, idari bina ve spor tesisleri binaları içinde  uygun olmayan kıyafetler ile ( şort, atlet. Çıplak ayak v.s) dolaşmak. Kulüp sahası içerisinde nahoş hareketlerde bulunmak, küfür ve ağza alınmayacak sözler sarf etmek, kulüp organlarına karşı edebe uymayan hareket ve sözler sarf etmek, kulüp sahası içinde bağırarak huzuru kaçırmak veya diğer üyeleri rahatsız etmek, kulüp içinde ateşli silah ile oturmak vs.
Geçici çıkarma cezası alanlar ceza müddetince üyelik haklarını kullanamazlar, kurullarda ise görevleri kendiliğinden sona erer, kulübün tesis ( tüm alanları ), tekne bağlama-kışlama alanları ve lokalinden istifade edemezler, kulüp üyesi misafiri olarak bile sosyal tesisler ve diğer alanlara giremezler aksi takdirde bu olaya neden olan kulüp üyesi de disiplin cezası alır bu ceza en az geçici çıkarma cezasıdır.

Kesin İhraç:
Üye olduktan sonra; Yüz kızartıcı suçlardan  ( Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, özel belgede sahtecilik, resmi evrakta sahtecilik, uyuşturucu suçları, terör suçları, organize suç örgütü suçları, kasten adam öldürme, silahlı yaralama, affedilmiş olsalar dahi taksirli suçlar hariç olmak üzere 3 yıl ve daha fazla ceza alan, cinsel suçlar, taciz) adli sicil kaydı oluşanlar,  Müessif bir olay çıkartmak, kavga etmek, diğer üyelerin huzurunu kaçırmak, kulüp aleyhine kasıtlı olarak haksız ve yersiz davalar açmış olduğu mahkeme kararıyla sabit olmuş olanlar. Kulübün kendisine emanet ettiği para, evrak, hukuki hükme haiz kıymetli evrak veya sair malları kendisine edinmek veya bir başkasına vermek, satmak, suiistimal etmek kulübe ait evrak defter ve kayıtları tahrif veya yok etmek, sahte evrak düzenlemek ve saklamak,
genel kurula hile karıştırmak, daha önce geçici uzaklaştırma cezası almış olup, geçici cezanın bitmesinden itibaren 2 yıl içerisinde tekrar geçici ihraç cezası gerektiren bir davranışta bulunmak, kasti olarak kulübe maddi manevi zarar vermek. Daha önce hiçbir disiplin cezası almamış ( Uyarı -  Kınama Dâhil) olsa bile kulüp içinde meşru müdafaa hali hariç olmak üzere kavga eden, müessif bir olay çıkartan, üye veya misafiri haklı – haksız olup olmadığına bakmaksızın KESİN İHRAÇ edilir. Üye ve misafirleri arasında sataşma hali vuku bulduğunda, bu durum sataşılan üyeye karşı sataşma ve kavga etme hakkı vermez. Yelken Kulüp Disiplin Kurulu ve Cumhuriyet Savcılıklarına şikâyet etme hakkı verir.

Verilen cezalar kurul kayıtlarına işlenir ve üyelik defterine şerh verilir. Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmış üyeler kulübün hiçbir kuruluna seçilemezler. Kesin ihraç cezası alanların kulüple ilişkileri derhal kesilir, görevde iseler
görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Disiplin Kurulu diğer görev ve yetkilerinin detayları kulüp iç yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Bu maddelere ilaveten üye olduktan sonra herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza aldığı kesinleşen üyenin üyeliği sona erer.
İki sene içerisinde 3 defa kınama veya uyarı cezası alan üye kesin ihraç istemi ile Disiplin Kuruluna sevk edilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde üyelerden yeni adli sicil kaydı isteyebilir.

Üye Kabul Kurulu :

Genel Kurulca başka görev verilmemiş  disiplin cezası almamış, kırk yaşını doldurmuş en az on senelik üyeler arasından seçilmiş beş asil, beş yedek üye olmak üzere beş üyeden oluşmuş kuruldur.
Genel Kurulca üç yıllık süre için gizli oyla seçilirler.

Üye Kabul Kurulunun görev ve yetkileri:

1-Yönetim kurulunun uygun görüp sevk ettiği üyelik başvurularını inceler Müracaatları gizli oyla on gün içinde karara bağlar ve yazıyla yönetim kuruluna bildirir. Üyelik Yönetim Kurulunun tebliği ile başlar.

2-Kurul aday müracaatlarını üyelik niteliği adayın sosyal yönü ile kulübün amaçları doğrultusunda yararlı bulunup bulunamadığı yönünde tetkik eder.

3-Kurul yönetim kurulunun çağrısı ile en az üç üyenin iştiraki ile toplanır. Kararlarda üç üyenin iştiraki aranır. Toplantılara en yaşlı üye başkanlık eder.

4-Üye Kabul Kurulunda verilen kararlar yönetim kurulunca en az on sene süre ile saklanır.

5-Kulüp Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birisi gerekli açıklama ve istenilen bilgileri vermek üzere kurul toplantılarında hazır bulundurulur. Bu görevli toplantılarda oy kullanmaz.

 

Yürütme Birimi

-Yürütme Birimi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yetkilendirilir. Yürütme birimi Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetin Kurulu gerekli görmesi halinde görev değişiklikleri yapabilir, mevcutları görevlerinden alabilir ve/veya yerine yeni görevlendirme yapabilir.

Yürütme birimi Yönetim Kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu Kulüp Genel Sekreteridir. Genel Sekreter ve Genel Sekretere bağlı yürütme birimlerinin görevlileri, Yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Genel Sekreter aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Görevin ücretsiz ve kulüp üyelerince fahri olarak yapılması asıl olmakla birlikte, zaruret halinde Yönetim Kurulu kararı ile ücretle de görevlendirilebilir.
Yönetim Kurulu bu görevlendirmede, Genel Sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip, sayılan kişiler olmasına ve bu görevleri için
ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasını göz önünde tutar.

 

Yürütme Birimi Görevlileri; Görev ve Yetkileri:

Spor Direktörü: Yönetim Kurulunca görevlendirilir. Sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili ve kulübün tüm sportif faaliyetleri ve hizmetlerini yürütmekle görevli olup Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Komodor ’un yelken ve su sporları ve denizcilik konusunda. Bilgili ve yetenekli ve uzman kişi olmasına dikkat edilir.

Kulüp Saymanı: Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli olup, Genel Sekretere karşı sorumludur.

Spor Kulübü Doktoru: Yardımcısı, Sağlık Personeli: kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli v.s Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

Tesis ve Malzeme Yönetici ve Görevlileri: Kulüp tesislerinin ve malzemelerinin, kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütülmekte görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

Danışma Kurulları:

(1) Yönetim Kurulu; gerekli görmesi halinde her tür konu için Danışma kurulu oluşturabilir. Kurulun oluşum biçimini duyulan ihtiyaca göre Yönetim Kurulu belirler. Bu kurul kulüp üyeleri içerisinden olabileceği gibi özel uzmanlık bilgisi gösteren durumlarda kulüp dışı kişilerden ( gerekli olması halinde ücret karşılığı ) de oluşabilir. Danışma kurulları Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(2) Spor kulübü; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara yukarıda belirtilen organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanununun 5 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(4) Tahkim kurulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(5) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar ile hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

Genel Kurulun Oluşumu, Toplanma Zamanı ve Yeri

MADDE 10

(1) Genel kurul, spor kulübünün en yetkili karar organı olup spor kulübüne kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul yıllık aidatını ödemiş kulübe hiçbir şekilde borcu olmayan  asıl üyelerden teşkil eder.

(2) Genel kurul;

2/a) Her 3 (üç) yılda bir Şubat ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte olağan toplanır.

2/b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya spor kulübü üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca otuz gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine mahkeme, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Çağrı Usulü

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulu, spor kulübü tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

(2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya spor kulübünün internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

(3) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurulun Toplantı Usulü

MADDE 12

(1) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, spor kulübü tüzüğü değişikliği ve spor kulübünün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

(3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

(4) Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve 1 (bir) başkan vekili ile 2 (iki) yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

(5) Spor kulübü organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

(6) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

(7) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(8) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

(9) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

(10) Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları; spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun il müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen spor kulübü üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini spor kulübüne bildirirler. Spor kulüplerinde, elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 13

(1) Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

(2) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

(3) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve spor kulübünün feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin, spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesi kararı ise genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

MADDE 14

(1) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile spor kulübü üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 15

(1) Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

1/a) Spor kulübü organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.

1/b) Spor kulübü tüzüğünü değiştirmek.

1/c) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun mali ve idari raporlarını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesini oylamak.

1/ç) Spor kulübü organlarını denetlemek ve denetim sonucunda ortaya çıkan haklı sebepler dolayısıyla bunları görevden almak.

1/d) Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek ve aynen veya değiştirerek kabul etmek.

1/e) Spor kulübü tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, spor kulübünün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

1/f) Yönetim kurulunca spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak düzenlemeleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.

1/g) Spor kulübü yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile spor kulübünün hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.

1/ğ) Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek ya da bu kararların alınması için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,

1/h) 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma ve gelir ve alacaklarını devretme yetkisi vermek.

1/ı) Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

1/i) Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair kararlara itirazlar hakkında son kararı vermek.

1/j) Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğin askıya alınmasına dair kararı görüşerek üyelikten çıkarılmaya ilişkin karar vermek.

1/k) Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

1/l) Spor kulübünün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

1/m)    Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarını satın almak, spor kulübünün elinde bulunan şirket paylarını satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında karar almak veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

1/n) Spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesine veya mal varlığının devrine karar vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeleri onaylamak.

1/o) Spor kulübünün feshedilmesine karar vermek ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla tasfiye usulünü belirlemek.

1/ö) Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.

1/p) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 16

(1) Yönetim Kurulu; üyelikte en az 5 (beş) yılını doldurmuş, Yönetim Kurulu başkanı ise 10 (on) yılını doldurmuş ve son 5 (beş) yılda disiplin cezası almamış en az 9 (dokuz) Asil ve 9 (dokuz) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımını yapar.

(3) Yönetim Kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 17

(1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

1/a) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

1/b) Spor kulübü tüzüğünde belirtilen hususlarda ve gerekli görülmesi halinde Genel Kuruldan yetki almak.

1/c) Spor kulübünü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek.

1/ç) Spor kulübünün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

1/d) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.

1/e) Spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

1/f) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

1/g) Her faaliyet yılı sonunda spor kulübünün işletme hesabı tablosu veya bilançosu ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, hazırlanan bütçe tasarısını, spor kulübünün muhasebesine yönelik iç düzenlemelerine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirleri, spor kulübünün bünyesinde bulunan spor dallarının harcamaları, yatırım ve onarım ihtiyaçları, keşif ve yapılabilirlik raporlarını Genel Kurula sunmak.

1/ğ) Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek.

1/h) Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir denetim raporlarının sonuç kısmını Genel Kurula sunmak ve olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere hazır bulundurmak.

1/ı) Olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ilişkin amatör ya da profesyonel spor dallarının ayrıntılı gelir/gider tablolarını mevzuat çerçevesinde Genel Kurula sunmak.

1/i) Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

1/j) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, spor kulübüne ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

1/k) Spor kulübüne üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

1/l) Seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarının üye ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirmek,

1/m) Spor kulübünün işlerinin yürütülmesi için idari yapısını oluşturmak ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

1/n) Spor kulübü müzesinin kurulması, korunması, gelişmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve yönetimi için gerekli karar ve önlemleri almak.

1/o) Spor kulübünün tutması zorunlu defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve kayıtların zamanında işlenmelerini sağlamak.

1/ö) Mevzuat çerçevesinde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli uyumu sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak, mevzuatın öngördüğü hallerde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli değişiklikler ile ilgili taslak çalışmayı yaparak ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunmak.

1/p) Sponsorluk anlaşmaları yapmak.

1/r) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

1/s) Yönetim Kurulu ; Tüzük ve ilgili kanunlara aykırı olmamak kaydıyla : Kulüp örf, adet ve geleneklerini de gözeterek ve/veya güncel durumları da gözeterek, İç Yönetmeliği hazırlar ve uygulanmasını sağlar, mevcut iç yönetmelikte oy birliği ile değişiklik yapabilir ( ekleme ve/veya çıkarma ).

Denetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 18

(1) Denetim Kurulu; üyelikte 5 (beş) yılını doldurmuş, Disiplin cezası almamış, tercihen önceden görev almış en az 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler çağrılır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 19

(1) Denetim Kurulu; spor kulübünün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

(2) Denetim Kurulu üyelerine, denetim faaliyeti ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi, belge ve kayıtların spor kulübü yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile Denetim Kurulu üyelerinin yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Spor Kulübünün Gelirleri

MADDE 20

(1) Spor kulübü, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

1/a) Üye aidatı: Üyelerden 600  TL yıllık aidat ücreti olarak alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Üyeliğe ilk giriş ödentisini belirleme yetkisi Yönetim Kurulu takdirindedir.

1/b) Sponsorluk gelirleri

1/c) Sporcu transferlerinden alınan ücretler

1/ç) Sporcu yetiştirme tazminatları

1/d) Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler

1/e) Faaliyetlere katılım bedelleri

1/f) Müsabaka hâsılatları

1/g) Yayın gelirleri

1/ğ) Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler

1/h) Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler

1/ı) Reklam gelirleri

1/i) Kira gelirleri

1/j) Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri

1/k) Bağış ve yardımlar

1/l) Spor dışı faaliyetlere ait gelirler

1/m) Finansman gelirleri

1/n) Öz sermaye katkıları

1/o) Diğer benzeri gelirler

Spor Kulübü Bütçesinin Genel Esasları

MADDE 21

(1) Bütçe; spor kulübünün yıllık gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.

(2) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki ilkelere uyulur:

2/a) Bütçe, spor kulübünün malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesini sağlar.

2/b) Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması ile birlikte ilgili spor dalında sporculara, spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcun bulunmaması esastır.

2/c) Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.

2/ç) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, spor kulübünün tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere spor kulübünün faaliyette bulunduğu alanlardaki çalışmaları yapmak amacıyla kullanılır, uygulanır ve kontrol edilir.

Bütçenin Hazırlanması

MADDE 22

(1) Spor kulübü bütçesinin hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

1/a) Bütçe; spor kulübünün faaliyetleri çerçevesinde hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Spor kulübünün bütçe teklifinin hazırlanmasına Genel Kurul çağrısını müteakip mevcut Yönetim Kurulunca başlanılır. Yönetim Kurulu, kulübün gelir-gider tahminlerini ve spor dallarından istenilen diğer cetvelleri ve bilgileri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.

1/b) Bu bildirimde, takip eden 3 (üç) yıl için talep edilecek ödenek tutarı, bütçe tertiplerinin tüm detaylarını kapsayacak şekilde gösterilir. Yönetim Kurulu, gider bütçesinin yanında spor kulübünün gelir bütçesini de aynı süre içinde hazırlamakla yükümlüdür.

1/c) Yönetim Kurulu tarafından spor kulübünün her türlü bütçe işlemleri gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

Bütçenin Yürürlüğe Konulması

MADDE 23

(1) Spor kulübü bütçesinin yürürlüğe konulmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

1/a) Yönetim Kurulu, spor kulübünün faaliyet gösterdiği spor dallarından gelen bütçe tekliflerini gider bütçesi teklifleri ve gelir bütçesi teklifi ile gerekli diğer cetvelleri ve belgeleri birleştirerek bütçeyi hazırlar.

1/b) Spor kulübü tüzüğünde belirtilen bütçe hazırlama sürecine ilişkin açıklanan sürelere bağlı kalınarak hazırlanan bütçe teklifi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp son şekli verildikten sonra Genel Kurulun onayına sunulur. Bütçe teklifinin bir örneği isteyen spor kulübü üyesine ayrıca verilir.

1/c) Spor kulübünün bütçesi, Genel Kurulda görüşülüp onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.

Bütçenin Uygulanması

MADDE 24

(1) Spor kulübü bütçesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

1/a) Spor kulübünün ayrıntılı finansman programının hazırlanması ve revizesi, aktarma, ödenek kaydı, ödenek eklemesi, ödeneklerin devir ve iptal işlemleri, özel ödenek kayıt işlemleri ile tenkis işlemlerine ilişkin talepler 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Genel kurul tarafından tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Yönetim Kurulu yetkili olup, bu yetkisini yönetim kurulu üyesi ya da üyelerine devredebilir.

1/b) Bütçedeki ödenekler, spor kulübü tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde bütçe sınıflandırmasında bulunan kalemler itibarıyla kullanılır.

1/c) Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla harcanır.

1/ç) Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.

Harcama Yetkilisi

MADDE 25

(1) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir spor dalında yönetim kurulunca yetkilendirilmiş spor dalı yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

Harcama Talimatı ve Sorumluluk

MADDE 26

(1) Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği ve gerçekleştirme usulüne ilişkin bilgiler yer alır.

(2) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata ve Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olması ile ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar.

Gerçekleştirme Görevlileri

MADDE 27

(1) Gerçekleştirme görevlileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir.

(3) Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübünün gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili işlemleri mevzuat ve Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirirler.

(4) Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübü tüzüğü çerçevesinde harcama yetkililerinin görevlendirmeleri kapsamında programlanmış hizmetlerin zamanında ve istenildiği şekliyle yerine getirilmesinden, tanzim ettikleri evrakın doğruluğundan ve mevzuat ile Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğundan sorumludurlar.

Gelir ve Gider İşlemleri

MADDE 28

(1) Spor kulübünün gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Spor kulübü gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

(2) Spor kulübünün giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

(3) Spor kulübü tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından spor kulübüne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

(4) Yukarıda belirtilen belgeler; mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, spor kulübü tarafından bastırılır. Ayni bağış alındı belgeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sisteminde muhafaza edilir.

Alındı Belgeleri

MADDE 29

(1) Spor kulübü gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

(2) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni spor kulübü yöneticileri arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

MADDE 30

(1) Spor kulübü adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi spor kulübü tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, spor kulübü başkanınca onaylanır.

(2) Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya bu görevine son verilmesi, spor kulübünün kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin spor kulübü yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Spor Kulübünün Borçlanma Usulleri

MADDE 31

(1) Spor kulübü, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile 7405 sayılı Kanunda belirtilen usul, esas ve sınırlamalar dahilinde borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, spor kulübünün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda veya ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Beyanname Verme Yükümlülüğü

MADDE 32

(1) Spor kulübü, yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına verir.

Defter Tutma Yükümlülüğü

MADDE 33

(1) Spor kulübü; iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyacak şekilde ve Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar dâhilinde defter tutmakla yükümlüdür. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulübünün faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. Spor kulübü faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.

Spor Kulübünün İdari Yapısı ve İdari Yapıda Yer Alan Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 34

(1) Spor kulübünün zorunlu organları dışında kalan kulüp idari yapısının oluşumu ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Spor Kulübünün İç Denetimi

MADDE 35

(1) Spor kulübünde genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Spor Kulübü Tüzüğünün Değiştirilme Usulü

MADDE 36

(1) Spor kulübü tüzüğünde Genel Kurul kararı ile değişiklik yapılabilir. Yapılan değişikliklerle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirimde bulunulur.

(2) Spor kulübü tüzüğü değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda spor kulübü tüzüğü değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Spor Kulübünün Feshi

MADDE 37

(1) Genel Kurul tarafından her zaman spor kulübünün feshi kararı alınabilir.

(2) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

MADDE 38

(1) Genel kurul tarafından spor kulübünün feshi kararı alındığında, spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulüp adında “Tasfiye Halinde Samsun Yelken İhtisas Spor Kulübü” ibaresi kullanılır.

(2) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce spor kulübünün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında spor kulübüne ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında spor kulübünün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Spor kulübünün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul tarafından belirlenen yere devredilir. Genel kurulda para, mal ve hakların devredileceği yer belirlenmemişse spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir.

(3) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(4) Spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

(5) Spor kulübünün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı;

Görevi

İmza

1

ERTEKİN SEZER

Başkan

 

2

Erkan Ahmet YAVUZEL

2. Başkan

 

3

Sibel KESKİN

Üye

 

4

Mustafa ÖZCAN

Üye

 

5

Alp ALPASLAN

Üye

 

6

Orçun M. YILMAZ

Üye

 

7

Tuğrul ÖNGEL

Üye

 

8

Çağdaş GÖKPINAR

Üye

 

9

Hakan KÜPELİ

Üye

 


MADDE 39 –
Hâlihazırdaki mevcut İç Yönetmelik ( 25.02.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul onayına sunularak kabul edilen ) içerisinde bulunan “ Dernek ”  ibareleri ,    “ Kulüp” ibaresiyle değiştirilerek aynı esaslar içerisinde kullanılmaya devam edilecektir. Yönetim Kurulu gerekli hallerde İç Yönetmelikte oy birliği ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İş bu Tüzük; 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu spor kulübü tüzüğü 40 (kırk) maddedir. Bu tüzük spor kulübünün tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Samsun Yelken Kulübü

Samsun Yelken Kulübü 1961 yılında Karadeniz’de yelkenciliğin gelişmesinde birçok girişime ön ayak olan Samsun’da kurulmuş bir kulüptür.

yelken kulüp, samsun, denizcilik, liman,