Tüzük

SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi :

Madde 1- Derneğin adı  Samsun Yelken Spor Kulübü Derneği’dir. Kısa adı (SYK) dır.
Forsu, yüksekliği tabanın iki katı olan üçgen flamadır. Kırmızı zemin üzerinde uçkurluk boyunda yüksekliği, yüksekliğin yarısı kadar uçkurluğa bitişik lacivert üçgendir. Kırmızı ve lacivert renkleri uçkurluk genişliğinin yarısı eninde beyaz şerit ayırır. Şerit her iki rengi de aynı nispette örter. Flamanın uçkurluk genişliği, boyunun 1/10’u kadar olup lacivert zemin üzerinde kulübün simgesi veya amblemi gerektiğinde konabilir.
Derneğin merkezi Samsun’dur. Samsun Batıpark dolgu sahası Baruthane Mevkiindeki tesisleri olup başkaca bir şubesi yoktur.

Derneğin kurucuları:
Madde 2- Spor Kulübü Derneğimiz, 1961 yılında aşağıda Adı, Soyadı, Meslek, İkametgâh ve tabiiyetleri belirten kişilerce kurulmuştur.

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğ. Yeri ve Yılı

İşi ve Adresi

Tabiiyeti

Ayten Sunar

Ali

Samsun -1932

Memur Ziraat Bankası

T.C.

Cahit Güzelarda

Selahahattin

İstanbul -1926

D.H.M.İ. Müdürü

T.C.

Cahit Örge

Bahri

Çarşamba -1929

Beden Terbiyesi Bölge Müdürü

T.C.

Engin Malatyalı

M.Sami

Samsun -1933

Tüccar Buğday Pazarı

T.C.

Hilmi Gürler

Hulusi

Samsun -1932

Memur Saadet cad. 167

T.C.

İbrahim Kartal

Abdullah

Merzifon -1932

Memur Çorum Oteli Samsun

T.C.

İbrahim Kurdoğlu

Ragıp

Samsun -1932

Pfizer Bölge Müdürü Samsun

T.C.

Kevser Dağcı

Ragıp

Samsun -1929

Öğretmen Ferah Sk. Samsun

T.C.

Necati Sümerkant

Harun

Trabzon -1930

Tüccar Gazi Cad Samsun

T.C.

Turgut Assan

Mehmet

Samsun -1929

Avukat İşkur Han Samsun

T.C.


Derneğin amacı, çalışma konuları, çalışma şekli :
Madde 3 - Dernek amatör bir yelken ihtisas spor kulübüdür.
Amacı,

 • Öncelikle yelken ve su sporları yapmak, geliştirmek spor yarışmaları düzenlemek resmi ve özel spor yarışmalarına katılmak, sportif eğitim çalışmaları yapmak, sportif tekne yapımı ve bakımını yapmak, yapımını ve geliştirilmesini teşvik etmek amatör balıkçılığa yardımcı olmak deniz kirliliğini önleyici, çalışmalara katkıda bulunmak, üyelerine denizi sevdirmek, başarılı sporcuların eğitim, masraflarına ihtiyaçları nispetinde katkıda bulunmak, üyelerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliştirmek ve dinlenme ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Spor faaliyetlerini yürütmek ve faaliyetlerini sosyal faaliyet ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, spor alanı, spor sahası, spor tesisleri, lokal tesisleri, kamp tesisleri, kitaplık ve okuma odası kreş, lokanta büfe, sinema salonu ve bunun gibi işletmeler tesisler vücuda getirmek,
 • Her türlü şirket kurmak veya kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, bu tesisleri kendisi işletebileceği gibi özel ve tüzel kişilere kiraya vermek,
 • Dernek, Gençlik- Spor Genel Müdürlüğü ve Yelken Federasyonu ile birlikte çalışmalar yapmak,
 • Deniz sporları ile ilgili çocuklara ve yetişkinlere deniz ve yat konularında eğitici kurslar açmak yarışmalar düzenlemek,
 • Yat turizmini teşvik etmek ve bu amaçla konferanslar, seminerler düzenlemek ve yayınlar yapmak,
 • Yat rallileri düzenlemek,
 • Yatlara ve denizcilere yönelik radyo yayını yapmak ve radyo bağlantıları kurmak,

Derneğin Organları :
Madde 4-

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Disiplin Kurulu
 • Üye Kabul Kurulu
 • Yürütme birimi
 • Danışma kurullarından oluşur

II. BÖLÜM
Derneğin Üyeleri :
Madde 5 - Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş tüzükte öngörülen şartlara uygun bulunan ve derneğin amaçlarını benimsemiş kişilerdir.
Ancak; yüz kızartıcı suçlardan  ( Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, irtikâp, özel belgede sahtecilik, resmi evrakta sahtecilik, uyuşturucu suçları, terör suçları, organize suç örgütü suçları, kasten adam öldürme, silahlı yaralama, cinsel suçlar, taciz, affedilmiş olsalar dahi taksirli suçlar hariç olmak üzere 3 yıl ve daha fazla hapis cezasından adli sicil kaydı olanlar ) Disiplin kurulu kararı ile dernekten kaydı silinenler ve çıkartılanlar, Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmayan yabancılar derneğe üye olamazlar.

Doğal fahri üyeler: Vali, Rektör ve Dekanlar, Vali muavinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve alt belde Belediye Başkanları, Kara. Hava. Deniz ve Jandarma komutanları, Garnizon komutanı, Sahra Sıhhiye Okul Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve Savcıları, Yargıçlar, Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı, Defterdar, Beden Terbiyesi il Müdürü, Karadeniz Bölgesi limanlar ve Deniz Ulaştırma Bölge Müdürü, Samsun Liman Başkanı ve eşleri ile dernek asil üyelerinin, onur üyelerinin eşleri doğal fahri üyelerdir.

 • Onur üyeleri: Üye olma niteliğine sahip kulübün gelişme ve başarılarında çok üstün maddi ve manevi yardımları görülen kimseler, Yönetim kurulu üyelerinden en az üçünün önerisi ve üye kabul kurulunun onayı ile onur üyesi olarak kabul edilirler. Onur üyeleri genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak seçmez ve seçilemezler. Kulübün tüm olanaklarından faydalanabilirler. Onur üyeleri Yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca üyelikten çıkarılabilirler,
 • Misafir Üyeler: Samsun’da oturmayıp kulübe üye olma niteliğine haiz kişiler bir yılı geçmemek koşulu ile Yönetim kurulunca saptanacak ödentiyi verenler misafir üye olurlar. Yönetim kurulu uygun görürse bir yıllık süreyi uzatabilir. Süre dolmadan herhangi bir sebepten dolayı misafir üyelikten çıkarılma işlemi yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu misafir üyelerde Dernekler Yönetmeliğinin 64. maddesi hükümlerini ve şartlarını arar.
 • Kurumsal Üyeler: Ulusal düzeyde ülkemizde temsil edilen kurum ve kuruluşun ilimizdeki en yüksek seviyedeki tek kişisidir.

Asil Üye Olma yöntemi :
Madde 6 - Asli üye olmak isteyenler üyelikte beş yılını doldurmuş en az iki asil üyenin muvafakatini de ihtiva eden, Dernek istek ve Öneri Formu, 3 adet renkli resim, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı, evli ise eşinin adli sicil kaydı, eşin 1 Adet renkli fotoğrafı var ise çocukların ( 18-29 yaş arası ) 1 adet renkli fotoğrafı ve adli sicil kaydı ile Yönetim kuruluna müracaat ederler. Yönetim kurulu uygun görmesi halinde başvuru formunu en kısa zamanda askıya çıkarır ve form 10 gün askıda kalır. Yönetim Kurulu Başvuruyu uygun görme veya görmeme hususunda hiçbir şarta tabi olmaksızın kabul veya redde yetkilidir. Bu 10 günlük süre içerisinde yazılı itiraz olmadığı takdirde müracaat evraklarını balotaj kuruluna sevk eder. İtiraz olması durumunda yönetim kurulu itirazı inceler oy çoğunluğuna göre kabul veya ret eder. Üye kabul kurulu incelemesi 10 gün içerisinde tamamlayarak kararını gerekçesiz ve yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Ret edilen üyeye ret sebebini açıklanma zorunluluğu yoktur.  Üyelik başvuruları en çok 30 gün içerisinde Yönetim Kurulunca yazılı olarak cevaplandırılır. Üyeliği ret edilenler on yıl geçmedikçe müracaatlarını yenileyemezler. Ancak bir üye iki olağan Genel Kurul arasında en fazla on üye adayı için öneride bulunabilirler. Öneren üye önerdiği adayın iş durumu, sosyal yaşamını kişisel niteliklerini ve aile yapısını iyi tanımalı, bilmelidir. Önermeden önce adaya derneğin Tüzük, Yönetmelik, Sosyal yaşam kuralları, gelenek ve görenekleri hakkında yeterince bilgi verilmelidir. Öneri sahibi adayın verdiği başvuru formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan adayla birlikte sorumludur. Dernekler Kanununa göre geçici veya sürekli olarak asli üye olma hakkını kaybedenlerin üyelikleri Yönetim kurulunca askıya alınır veya üyeliklerine son verilir. Disiplin kurulu kararı ile üyelikleri kesin olarak son bulan üyeler yeniden başvuruda bulunamazlar. Sporcular kanuni şartlara haiz olmaları halinde üye olabilirler. Ancak kabul işlemleri asli üyeler gibidir beş sene kulübün aktif olarak faal ve Lisanslı sporculuğunu yapmış disiplin cezası almamış ve resmi yarışmalarda ilk beş dereceye girmiş olanlardan giriş ödentisi alınmaz.

Asli üye olmak isteyen üye eşlerinin, üyeliğe kabul veya reddine Üye Kabul Kuruluna sevk etmeksizin Yönetim Kurulu karar verir.


Asil Üyelikten Çıkarılma :
Madde 7 - Aşağıdaki belirtilen şartlarda üyenin dernekten kaydı silinir

 • Yıllık ödentisini her yılın 6. Ayının son gününe kadar ödemeyen üyenin kulübe bildirdiği veya en son bilinen adresine iadeli taahhütlü mektupla 1 kez ihtar yapılır,  ihtarın üyeye ulaşması veya geri dönüşünü takip eden 20 iş günü içerisinde ödemeyen üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir. Üyelik yıllık aidatının ödenmemesi sebebiyle kulüp üyeliği sona eren eski üye üyelikten çıkarılma kararının alınması tarihinden itibaren en geç -3- (üç Yıl) içinde müracaatı halinde birikmiş yıllık aidat toplamlarını ve ayrıca bu toplamın -3- (üç ) katını nakden ve defaten ödemesi halinde yeniden üyeliğe devamı sağlanır.
 • Dernek tüzüğüne ve iç yönetmeliğe ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden ve bu kararlara uymayan asli üyeler, yönetim kurulunca disiplin kuruluna sevk edilir ve disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

III. BÖLÜM
Genel Kurul :
Madde 8 - Derneğin en yüksek ve etkili organı olan Genel Kurul yıllık aidatını ödemiş derneğe hiçbir şekilde borcu olmayan  asıl üyelerden teşkil eder.


Genel kurul;

 • Dernek tüzüğünde belirtilen zamanlarda olağan olarak toplanır.
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Olağan genel kurul- toplantıları her üç senede bir  Şubat ayında yapılır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurul toplantıları dernek merkezinde yapılır.

Çağrı Usulü :
Madde 9 - Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı :
Madde 10 - Genel Kurul Toplantıları Kulüp merkezinin toplandığı yerde yapılır. Kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir İlk Toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Kulüp yönetim ve denetleme kurulları iki katından az olamaz.

Toplantının yapılış usulü :
Madde 11 - Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim
kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlandırılır. Genel kurul da her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak
zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı
bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya medeni kanunun 75 inci maddesinin 2 inci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular :
Madde 12 - Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri :
Madde 13 - Aşağıda yazılı hususlar, Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 • Dernek organlarının seçilmesi
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 • Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması
 • Derneğin Milletler arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kulüp veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
 • Derneğin feshedilmesi
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 • Aynı amacı taşıyan derneklerle bir araya gelerek federasyon kurmak veya aynı amacı taşıyan mevcut federasyona katılmak.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usulü :
Madde 14 - Her asli üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Genel Kurulda oylanacak kararlar, açık seçimler ise gizli oyla yapılır. Genel Kurul, gerekli gördüğü kararlar için gizli oylama yapılmasına karar verebilir. Gizli oylamada, üyeler oylarını ismen çağrıldıkça teker teker kullanırlar.

IV. BÖLÜM YÖNETİM KURULU :
Madde 15 - Yönetim Kurulu Genel Kurulda gizli oyla dokuz asil, dokuz yedek üye olarak iki yılını doldurmuş, son iki yılda Disiplin cezası almamış üyelerden Üç yıllık süre için seçilirler. Asli üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu seçimden sonra, Genel Kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır ve derneğin defter ve kayıtlarını teslim alır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında  bir başkan seçer ve gerekli görev bölümlerini yapar. Yönetim Kurulu en az haftada bir gün toplanır. Ancak başkan ve iki Yönetim Kurulu üyesi daha sık toplantıya çağırmaya yetkilidir. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye Yönetim Kurulundan ayrılmış sayılır. Yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılır. İbra edilmeyen Yönetim Kurulu üyeleri bir daha hiçbir şekilde aday olamaz ve kulüp organlarına seçilemezler.

Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri :
Madde 16 - Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 • Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Türk vatandaşı olmayanların kulüp üyeliğine kabulü halinde bunları on beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 • Dernek için gerekli gördüğü personeli almak veya çıkarmak.
 • Demirbaşlar almak veya satmak
 • Bütçede gerekli aktarmaları yapmak,
 • Derneğin yönetimi ve iç denetimi için gerekli iç tüzük ve yönetmeliği hazırlamak bu yönetmeliğin Yönetim Kurulu ve diğer kurullar tarafından uygulanmasını sağlamak.  Spor faaliyetleri, düzenlemek düzenlenen spor faaliyetlerine sponsor bulmak veya sponsor olmak. Rıhtım, Kayıkhane, sporcu binaları, Çekek yeri, dernek sahası ve dernek tesisleri, Basketbol ve Tenis kortları, Yüzme havuzu, çocuk oyun alanı ve bahçe düzeni ile ilgili düzenlemeyi yapmak ve yürütme birimine uygulatmak. Düzene ve iç tüzüğe uymayanları ihtar etmek ve disipline sevk etmek
 • Ücretli veya fahri olarak kulüp yürütme birimi ve genel sekreter istihdamını sağlamak, ihtiyaç kadar eleman almak ve çıkarmak sportif ve sosyal hizmetleri daha iyi yürütebilmek için üyelerden komiteler oluşturabilmek,
 • Kulübün tüzüğüne, iç tüzük yönetmeliğine ve genel törelere aykırı hareketleri görülen, küfür eden, nahoş hareketlerde bulunan, üyelerin huzurunu bozanları ve kulübün maddi ve manevi varlığına zarar veren Asli üyelerini onur kuruluna sevk etmek, gerekli görüldüğünde üyenin durumu onur kurulunda görüşülüp karara bağlanıncaya kadar üyelik haklarını geçici olarak kısıtlamak, onur kurulu kararına uymayan üyenin, üyelik haklarını askıya almak ve sürekli üyelikten ihraç talebi ile onur kuruluşuna sevk etmek.
 • Asil olmayan üyelere ve sporculara her türlü disiplin cezası vermek ve uygulamak.
 • Asil üyelerin uygunsuz görülen söz ve davranışlarından dolayı yazılı uyarıda bulunmak, disiplin kuruluna sevk etmek.
 • Denetleme kurulu onur kurulu ve üye kabul kurulu kararlarını uygulamak,
 • Üye müracaatını taleplerinin belirli zamanlarda yapılmasına karar verebilmek,
 • Dernek tüzüğünün, Genel kurulun ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Denetleme kuruluna istendiği anda istenilen bilgi ve belgeleri vermek ve genel kurul tarihinden en az bir ay önce denetleme kuruluna istenilen bilgileri vermek ve belgeleri defterleri incelemeye hazır tutmak.
 • Yönetim kurulu taşınabilir demirbaşları ve motorlu kara ve deniz taşıtlarını gerekli gördüğü hallerde satabilir veya satın alabilir.
 • Tahmini bütçedeki fasıllar arasında aktarma yapmak.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması :
Madde 17 - Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde kulübün üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulunu toplamakla görevlendirir.

V. BÖLÜM
Denetleme Kurulu:
Madde 18 - Denetleme Kurulu üyelikte 5 yılını doldurmuş, disiplin cezası almamış ve tercihen daha önce diğer organlarda görev yapmış üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. En az üç yıllığına seçilir. Genel Kurulca gizli oyla seçilir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim Kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

VI. BÖLÜM Disiplin Kurulu:
Madde 19 - Disiplin Kurulu Genel Kurulca gizli oyla ve ayrı oy pusulası ile beş asil ve beş yedek üyeden oy çokluğu ile kırk yaşını doldurmuş disiplin cezası almamış en az on yıllık asli üyeler arasından üç yıllık süre için seçilirler. Disiplin Kurulu en az üç üye ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır, denklik halinde başkanın katıldığı taraf oyu geçerlilik kazanır.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Madde 20 -Disiplin Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 • Yönetim Kurulunun asil üyelerle ilgili disiplin kuruluna sevk edilen konularını görüşür, otuz gün içinde kesin karara bağlar ve yönetim kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu üyelerin yazılı şikâyetlerini ilk yönetim kurulu toplantılarından sonra Disiplin Kuruluna göndermek zorundadır
 • Disiplin Kurulu, yönetim kurulundan gelen yazılı şikâyetleri aydınlatmak için lüzumlu gördüğü kişilerin yazılı ifadelerine başvurabilir. Üyeler bu çağrıya süresi için de uymak ve olayları bildiği gibi açıklamak. Zorundadırlar. Disiplin Kurulu gerçeği açıklamamak veya saptırmak isteyen üyeler hakkında doğrudan disiplin cezası vermeye yetkilidir.
 • Disiplin Kurulu kararları kesindir. Sürekli çıkarma dışında hiçbir cezaya itiraz hakkı yoktur. Üyeler sürekli çıkarma kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak disiplin kuruluna itirazda bulunabilirler. Disiplin Kurulu, itirazı ilk genel kurul toplantısına sunulmak üzere yönetim kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu da  itirazı Genel Kurul gündemine almakla yükümlüdür. Ancak ilk Genel Kurul toplantısına kadar üyenin üyelik hakları askıya alınır ve genel kurulda oy kullanamazlar. Genel kurulda oylama gizli oyla yapılır.
 • Disiplin Kurulu cezaları uygularken Dernek Ana Tüzüğü ve Kulüp iç tüzük ve yönetmeliklerine uymak zorundadır.
 • Disiplin kurulu ifadesine başvurulan kişilere 15 günden fazla gün veremez ve ifadelerin alınmasını takip eden ilk 10 gün içinde konuyu karara bağlamak zorundadır. Disiplin kurulu kararı en geç 7 gün içinde tebliğ edilir ve bir nüshası kulübün ilan tahtasında 7 gün süre ile ilan edilir.

Disiplin Cezaları :
Madde 21- Disiplin cezası gerektiren olayların oluş tarihinden başlayarak müşteki tarafından 30 gün içerisinde Yönetim Kuruluna bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirilmeyen olaylar şikâyet konusu olamaz ve disiplin kuruluna sevk edilmez.

 

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları şunlardır.
Uyarı:
Üyenin davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin ve daha dikkatli davranması gerektiğinin  yazılı olarak kendisine bildirilmesidir.
Kınama:
Üyenin mükerrer kusurlu hareket ettiğinin ve dikkatli davranmadığının yazılı olarak kendisine bildirilmesidir.
Geçici uzaklaştırma:
Üyenin Kulübe devamının 3 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak üzere üyelik haklarından süreli olarak men edilmesidir.
Üyelikten İhraç:
Üyenin kaydı silinerek üyelik haklarından sürekli olarak men edilmesidir.


Disiplin Cezalarını Gerektiren Haller :
Madde 22- Disiplin cezalarını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

Uyarı – Kınama:
Çıkarma veya İhraç cezasını gerektirmeyen rahatsız edici davranışlarda bulunmak, Dernek Bina ve Sosyal tesisleri, çekek yeri Otopark vb. yerleri tüzük, iç tüzük ve diğer üyelerin haklarına aykırılık teşkil edecek şekilde kullanmak.

Geçici çıkarma:
Daha önceden ihtar ve uyarı aldığı halde hareketlerinde değişme olmamak, kulüp iç tüzük ve tüzüğüne uymamak, kulüp Yönetim Kurulu tarafından da daha önce uyarılmış veya ikaz edilmiş olan, üyeler arasında birlik ve dayanışmayı,
bozucu hareketlerde bulunmak, kulüp, idari bina ve spor tesisleri binaları içinde  uygun olmayan kıyafetler ile ( şort, atlet. Çıplak ayak v.s) dolaşmak. Dernek sahası içerisinde nahoş hareketlerde bulunmak, küfür ve ağza alınmayacak
sözler sarf etmek, kulüp organlarına karşı edebe uymayan hareket ve sözler sarf etmek, kulüp sahası içinde bağırarak huzuru kaçırmak veya diğer üyeleri rahatsız etmek, kulüp içinde ateşli silah ile oturmak vs.

Geçici çıkarma cezası alanlar ceza müddetince üyelik haklarını kullanamazlar, kurullarda ise görevleri kendiliğinden sona erer, kulübün tesis ve lokalinden istifade edemezler, kulüp üyesi misafiri olarak bile sosyal tesisler ve diğer
alanlara giremezler aksi takdirde bu olaya neden olan kulüp üyesi de disiplin cezası alır bu ceza en az geçici çıkarma cezasıdır.

Kesin İhraç:
Üye olduktan sonra Yüz kızartıcı suçlardan  ( Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, özel belgede sahtecilik, resmi evrakta sahtecilik, uyuşturucu suçları, terör suçları, organize suç örgütü suçları, kasten adam öldürme, silahlı yaralama, affedilmiş olsalar dahi taksirli suçlar hariç olmak üzere 3 yıl ve daha fazla ceza alan, cinsel suçlar, taciz) adli sicil kaydı oluşanlar,  Müessif bir olay çıkartmak, kavga etmek, diğer üyelerin huzurunu kaçırmak, kulüp aleyhine kasıtlı olarak haksız ve yersiz davalar açmış olduğu mahkeme kararıyla sabit olmuş olanlar. Kulübün kendisine emanet ettiği
para, evrak, hukuki hükme haiz kıymetli evrak veya sair malları kendisine edinmek veya bir başkasına vermek, satmak, suistimal etmek kulübe ait evrak defter ve kayıtları tahrif veya yok etmek, sahte evrak düzenlemek ve saklamak,
genel kurula hile karıştırmak, daha önce geçici uzaklaştırma cezası almış olup, geçici cezanın bitmesinden itibaren 2 yıl içerisinde tekrar geçici ihraç cezası gerektiren bir davranışta bulunmak, kasti olarak kulübe maddi manevi zarar vermek. Daha önce hiçbir disiplin cezası almamış ( Uyarı -  Kınama Dâhil) olsa bile kulüp içinde meşru müdafaa hali hariç olmak üzere kavga eden, müessif bir olay çıkartan, üye veya misafiri haklı – haksız olup olmadığına bakmaksızın KESİN İHRAÇ edilir. Üye ve misafirleri arasında sataşma hali vuku bulduğunda, bu durum sataşılan üyeye karşı sataşma ve kavga etme hakkı vermez. Yelken Kulüp Disiplin Kurulu ve Cumhuriyet Savcılıklarına şikâyet etme hakkı verir.

Verilen cezalar kurul kayıtlarına işlenir ve üyelik defterine şerh verilir. Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmış üyeler derneğin hiçbir kuruluna seçilemezler. Kesin ihraç cezası alanların kulüple ilişkileri derhal kesilir, görevde iseler
görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Disiplin Kurulu diğer görev ve yetkilerinin detayları dernek iç tüzüğünde belirtilmiştir.

Bu maddelere ilaveten üye olduktan sonra herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza aldığı kesinleşen üyenin üyeliği sona erer.

İki sene içerisinde 3 defa kınama veya uyarı cezası alan üye kesin ihraç istemi ile Disiplin Kuruluna sevk edilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde üyelerden yeni adli sicil kaydı isteyebilir.


VII. BÖLÜM
Üye Kabul Kurulu :
Madde 23 - Genel Kurulca başka görev verilmemiş  disiplin cezası almamış, kırk yaşını doldurmuş en az on senelik üyeler arasından seçilmiş beş asil, beş yedek üye olmak üzere beş üyeden oluşmuş kuruldur.
Genel Kurulca üç yıllık süre için gizli oyla seçilirler.

Üye Kabul Kurulunun görev ve yetkileri :
Madde 24 - Üye Kabul Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 • Yönetim kurulunun uygun görüp sevk ettiği üyelik başvurularını inceler Müracaatları gizli oyla on gün içinde karara bağlar ve yazıyla yönetim kuruluna bildirir. Üyelik Yönetim Kurulunun tebliği ile başlar.
 • Kurul aday müracaatlarını üyelik niteliği adayın sosyal yönü ile derneğin amaçları doğrultusunda yararlı bulunup bulunamadığı yönünde tetkik eder.
 • Kurul yönetim kurulunun çağrısı ile en az üç üyenin iştiraki ile toplanır. Kararlarda üç üyenin iştiraki aranır. Toplantılara en yaşlı üye başkanlık eder.
 • Üye Kabul Kurulunda verilen kararlar yönetim kurulunca en az on sene süre ile saklanır.
 • Dernek başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birisi gerekli açıklama ve istenilen bilgileri vermek üzere kurul toplantılarında hazır bulundurulur. Bu görevli toplantılarda oy kullanmaz.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :
Madde 25 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen kırk beş gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetim ve Denetleme Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, TC. Vatandaşlık numarası, baba adları, doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile  bildirilir.

VIII. BÖLÜM
Spor Kulübü Derneği Yürütme Birimi ve Genel Sekreter :
Madde 26- Yürütme birimi Yönetim Kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu Kulüp Genel Sekreteridir. Genel Sekreter ve Genel Sekretere bağlı yürütme birimlerinin görevlileri, Yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Genel Sekreter aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Görevin ücretsiz ve kulüp üyelerince fahri olarak yapılması asıl olmakla birlikte, zaruret halinde Yönetim Kurulu kararı ile ücretle de görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu bu görevlendirmede, Genel Sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip, sayılan kişiler olmasına ve bu görevleri için
ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasını göz önünde tutar.

Yürütme Birimi Görevlileri; Görev ve Yetkileri:
Madde 27 –

 • Spor Direktörü: Yönetim Kurulunca görevlendirilir. Sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili ve kulübün tüm sportif faaliyetleri ve hizmetlerini yürütmekle görevli olup Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Komodor ’un yelken ve su sporları ve denizcilik konusunda. Bilgili ve yetenekli ve uzman kişi olmasına dikkat edilir.
 • Genel Sekreter: Spor mevzuatı uyarınca ve yönetim konulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreter görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan Adına yazışma işlerini yürütür.
 • Genel Kaptanlar (Viskomodor) : Derneğin spor faaliyet türlerinin her biri için Spor Direktörü ve Genel Sekreterle birlikte teklifleri üzerine Yönetim Kurulunca görevlendirilir. Genel Kaptanlar genel kaptanı oldukları faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalar ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olan bay ve bayan her kategoride sayılarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede spor direktörüne karşı sorumludur.
 • Kaptanlar (Monitör) : Spor Direktörünün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca görevlendirilirler. Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalar ve benzeri faaliyetlere katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede genel kaptana karşı sorumludur.
 • Teknik Yönetici ve Öğreticiler: Spor direktörünün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca görevlendirilir. Kulübün amaçladığı faaliyetler ile yelken ve su sporları kategorilerinde öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirirler. Sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirler alan görevlilerdir. Spor direktörüne karşı sorumludurlar
 • Dernek Saymanı: Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli olup, Genel Sekretere karşı sorumludur.
 • Spor Kulübü Derneği Doktoru, Yardımcısı, Sağlık Personeli: Derneğin, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli v.s Genel Sekretere karşı sorumludurlar.
 • Tesis ve Malzeme Yönetici ve Görevlileri: Dernek tesislerinin ve malzemelerinin, dernek amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütülmekte görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

Dernek Danışmanları :
Madde 28 - Yönetim Kurulu ve yürütme birimine derneğin hizmetleri ile ilgili Spor, Hukuk, Sağlık, Basın ve Yönetim Kurulunca ihtiyaç duyulan benzeri konularda danışmanlık yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile Kulüp Danışmanı görevlendirilir. Danışman olarak görev alacakların, bu görevleri ile ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.
Bu kişilerin dernek üyesi olmaları şart değildir.
Dernek Danışmanları, dernek faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekte görevlidirler. Yönetim Kurulu adına Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

Dernek Danışma Kurulları, Görev ve Yetkileri:
Madde 29 - Dernek Danışmanlığı konu ve alanlarında, danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşan kulüp Danışma Kurulları meydana getirilebilir. Danışma Kurullarında görevlendirilenlerin alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.
Bu kişilerin dernek Üyesi olması şart değildir. Hangi konularda Danışma Kurulu ve Danışman görevlendirilmesi gerektiğine yönetim Kurulu karar verir.
Danışma kurulları, Yönetim Kurulu ve yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt ve incelemeleri yapmak tekliflerde bulunmakla görevli olup Yönetim Kurulu adına Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

Spor Kulübü Derneği Temsilcileri, Görev ve Yetkileri:
Madde 30 - Dernek temsilcileri il, ilçe, Mahalle ve Semtlerde kamu kuruluşları ve özel kurumlardaki dernek üyeleri arasından Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararının kararı ile görevlendirilirler.
Temsilcilerin, çevrelerince, taraflarca sayılan ve sevilen kişiler arasından seçilmesine dikkat edilir.
Dernek Temsilcileri, Dernek Yönetim Kurulu ve yürütme biriminin yönetim hizmetleriyle ilgili olmak üzere kişiler kurumlar ve taraftarlar arasında sağlıklı bir temasını sürdürülmesiyle,  derneğin başarısına destek ve yardım  sağlanması  için gönüllü hizmetlerin yürütülmesiyle görevli olup Genel Sekretere karşı sorumludurlar.


IX. BÖLÜM
Üyelik Yükümlülükleri:
Madde 31 - Dernek üyelerinin yükümlülükleri şunlardır:

 • Asli üyelerden, üyeliğe kabul sırasında bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi alınır. Ödenti miktarı, Genel Kurulca ilgili yıl için tespit edilen yıllık ödentinin. 10 katından az olmamak kaydıyla Yönetim kurulunca kararlaştırılır.
 • Onur üyelerinden giriş ve yıllık ödenti alınmaz.
 • Misafir üyenin giriş ödentisini Yönetim Kurulu saptar Yıllık ödentisi ise aslı üye yıllık ödentisinden az olamaz.
 • Üye, refakatinde getirdiği misafir için Yönetim kurulunun saptadığı ödentiyi ödemek zorundadır. Getirilen misafirden üye sorumlu olur misafir defterine kayıt ettirmek mecburiyetindedir.

Madde 32- Yıllık ödenti miktarı 600 TL’dir. Genel kurulca yıllık olarak arttırılabilir. Üye eşi üyelerin yıllık ödenti miktarının 1/3’ü kadar ödenti yaparlar. 32. maddenin son fıkrasından yararlanarak üye olan üye eşleri, eşlerinin üyeliği sona erdiği takdirde yıllık ödenti miktarını tam olarak öderler.

 

“ Üyelikte 40. Yılını dolduran üyeler 40. Yılını doldurup 41, Yılından gün aldığı aidat döneminde Yönetim Kuruluna dilekçe vererek talepleri durumunda aidat ödentisinden muaf olabilirler. “

Yönetim Kurulu gerektiğinde, derneğin ana amacı olan sportif harcamalara asli üyelerin katkıda bulunmalarını isteyebilir. Sportif harcamalar katkı miktarı, yıllık ödenti miktarını geçemez.

Yıllık ödentilerin ödeme süre ve şeklini Yönetim Kurulu tayin eder. Yıllık ödentilerini ödemeyen üyeler Genel Kurulda oy kullanamazlar ve kulüp Oganlarının seçimine aday olamaz, aday gösterilemez.


Derneğin Gelir Kaynakları :
Yıllık Ödentiler
Madde 33 - Giriş ödentisi, yıllık ödenti ve sportif harcamalara katkı ödentisinin yanı sıra kulüp tesislerinin işletilmesi ve gelirleri, balo toplantı ve konser gelirleri giriş ödentileri, üye teknelerinden alınacak rıhtım bağlama, çekme, kışlama, depoda malzeme dolabı kullanma ve park ücreti, derneğin tertip edeceği yarışları izlemeye gelenlerden üye ve diğer şahıs ve müesseselerden yapılacak teberrulardır.
Giriş ödentisi taban miktarı Genel Kurulca belirlenir. Genel Kurul, taban miktarı yıllık olarak arttırabilir, eksiltebilir.

“ Üye eşi üyelerin giriş ödentisi, 32. maddede belirtilen üye yıllık ödenti miktarının beş katı kadardır. “


Kulübün İç Yönetimi ve Denetimi:
Madde 34- Kulübün iç yönetimi ve denetimi yönetim kurulunun hazırlayacağı iç yönetmelikle hazırlanır. İç yönetmelik genel sekreter yürütme birimince uygulanır. Yönetim kurulunca kendi belirledikleri iki üye tarafından yapılır.                         

Üye Eş ve Çocukları:
Madde 35- Üye eşleri kulübün doğal fahri üyeleridir. Üye eşin vefatı halinde sağ eşin doğal fahri üyeliği tekrar evlenene kadar devam eder. Üye eşleri, eşin vefatı durumunda bir yıl içinde üye olmak istemesi halinde Üye Eşi şartları ile üye olmak hakkından yararlanabilirler. Ancak, boşanma durumunda Üye Eşi statüsünden üye olan kişinin tekrar evlenmesi halinde yeni eş Üye Eşi statüsünden yararlanamaz.

Üye çocukları bekâr dahi olsalar 30 yaşından gün alana kadar üyelik başvurusunda bulundukları takdirde giriş aidatının 1/5 i kadar Giriş Ödentisi öderler. 30 yaşından gün alan üye çocukları indirimden yararlanamazlar. Üye Çocuğu olarak indirimli Giriş Ödentisi ödeyerek üye olmuş Üye Çocukları, evlenmeleri halinde eşlerini Üye Eşi statüsünden yararlandıramazlar.

 

Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 36- Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

 • Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, Dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Alındı Belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Ayni bağış ve yardımlar içinde rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir.
 • Dernek adına gelir toplamakla yetkili ve görevli olan kişiler, tahsil ettikleri paraları 30 gün içerisinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir.
 • Ancak tahsilatı o yılın ocak ayında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 154. Maddesi uyarınca, Gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve Genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş kat sayısının bin (1000) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler, 30 günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri derneğin hesabına yatırmak veya göndermek zorundadır.
 • Derneğin Bankadaki hesabından para çekmeye yetkili kişinin imza sirküsü yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
 • Giderlere ilişkin harcamalarda fatura alınır. Belirtilen belgenin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Belgelendirilmeyen giderler için vergi usul kanunun 234. maddesinde yer alan gider pusulasındaki asgari bilgileri bulunduracak şekilde gider makbuzu düzenlenir.
 • Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi 5253 sayılı yasa uyarınca basım evlerine bastırılır. Bu alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi içişleri bakanlığınca düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenir. Alındı Belgeleri matbaalarda bastırılır ve dernek kaşe ve mührü ile mühürlenir, alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği, vatandaşlık numarası ve imzası bulunur.
 • Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

 

Madde-37: Beyanname verme, Derneklerin Denetimi:
Dernekler kanunun 19 maddesi uyarınca yılsonu itibariyle faaliyetlerin, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını gösteri düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Dernekler, kanunun 19. maddesinin 2 ve 3. bentlerinde belirtilen hususların tespiti amacıyla iç işleri bakanlığınca ve mülki idare tarafından, yine kanunun 9. maddesi gereğince iç denetim yapılır.

Derneğin İç Yönetimi ve Denetimi
Madde-38: Derneğin iç yönetimi ve denetimi yönetim kurulunun hazırlayacağı iç yönetmelikle hazırlanır. İç yönetmelik genel sekreter yürütme birimince uygulanır. Yönetim kurulunca kendi belirledikleri iki üye tarafından yapılır. Kulübün iç yönetimi ve denetimi yönetim kurulunun hazırlayacağı iç yönetmelikle hazırlanır. İç yönetmelik genel sekreter yürütme birimince uygulanır. Yönetim kurulunca kendi belirledikleri iki üye tarafından yapılır.

Dernekte Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim
yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Üye Eş ve Çocukları :
Madde 39 - Üye eşleri kulübün doğal fahri üyeleridir. Üye Eşin vefatı halinde sağ Eşin doğal fahri üyeliği devam eder Üye çocuklarının Kulüple ilişkileri iç Yönetmelikle düzenlenir. Üye çocuğu, Asil üyelerin 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşından gün almamış olan çocuklarıdır. Üye çocukları Derneğin sosyal ve sportif imkân ve tesislerinden faydalanırlar. Üyenin 12 yaşından küçük çocukları saat 19.00’dan sonra Kulüp Tesislerinde kalamaz. 12 yaşından büyük çocuklar velileriyle birlikte olmak kaydıyla kulüpteki yaşamlarına devam edebilirler. Üyelik sıfatını kazanmış Üye Çocukları, üyenin her türlü imkânlarından faydalanırlar. 

Üyelerle İlişki :
Madde 40 - Üyeler ile dernek arasında yapılacak yazışmalarda üyenin girişinde vermiş olduğu adresi esas tutulur. Adres değişikliklerini üye derneğe bildirmek zorundadır.
Dernekler kanununa göre üyelikleri geçici veya sürekli olarak kısıtlı hale gelenler, durumlarını yönetim kuruluna bildirmek zorundadırlar.
Yönetim kurulu gerekli gördüğü kararlarını, üyelere dernek ilan tahtasına duyurur, mektupla bildirmesi gerekmez.

Derneğe  Misafir Getirilmesi :
Madde 41 - Derneğe üye refakatinde misafir getirebilir. Üyenin misafir getirme şekil ve şartlarını Yönetim Kurulu tespit eder. Bunlara uymayan üyeler hakkında disiplin hükümleri uygulanır. Üye getirilen misafirlerden misafir dernekten çıkana kadar sorumludur. Misafirlerin yapacağı herhangi bir taşkınlık, eylem ve kural bozucu davranışta disiplin cezaları üyeye uygulanır. Üye getirdiği, misafirlerin Adı ve Soyadını giriş güvenliğine bildirmek ve yazdırmakla sorumludur. Üyenin masasına kabul ettiği kişi o üyenin misafiri sayılır. Misafirin isminin deftere yazılmamış veya yazdırılmamış olması misafir sıfatını etkilemez.

Sözleşme Yasağı :
Madde 42 - Üye ve eşleri derneği maddi yarar karşılığı sözleşme yapamazlar. Aksi durumda, Yönetim kurulu kararı ile üyelikleri geçici olarak askıya alınır ve üyelik haklarından faydalanamazlar.

Madde 43 - Derneğin bir kitaplığı ve müzesi olacaktır. Derneğin kitaplığı üyelerin faydalanmasına açık tutulur. Müzede ise derneğin katıldığı yarışmalarda kazandığı ödüller teşhir edilir.


X. BÖLÜM
Dernek Sporcular :
Madde 44 – Spor Kulübü Derneği sporcuları, derneğin faaliyet gösterdiği spor dallarından biri veya birkaçı ile iştigal etmek isteyen veya bu sporları öğrenmeyi arzu eden hevesli ve kabiliyetli gençlerden teşekkül eder.

Sporcularla ilgili hususlar aşağıdaki gibi düzenlenir:

 

 • Sporculardan üye olmaları veya üye çocuğu olmaları aranmaz. Ancak 18 yaşından küçük olanlarla, Orta öğrenim öğrencilerinin kulüp faaliyetlerine katılmaları için velisinin yazılı izni gereklidir.
 • Sporcuların müsabaka ve yarışlarda kulübü ve bölgeyi temsil edebilmeleri için Spor Direktörünün teklifi ye Yönetim Kurulunun kararı ile sicil ve Lisans Yönetmeliğine göre kayıt ve lisans işlemleri yapılır.
 • Sporcuların kimliklerini gösterir bir defter ve sporcuların faaliyetlerini ve sicillerini gösterir birer dosya tanzim edilir. Sporculara ait bilgi, belge ve defter ve dosyalar Genel Sekreterlikçe özenle saklanır.
 • Dernek adına katılının yarışlardan kazanılan Kupa Şilt ve benzeri armağanlar kulüp müzesinde muhafaza edilir. (Bunlar kulüplerin verdiği armağanlardır.)
 • Sporculardan ödenti alınmaz ancak zimmetlerine verilecek malzeme karşılığı teminat alınabilir.
 • Sporcular zimmetlerine verilen spor malzemelerini özenle korumak ve istendiği anda iade etmekle yükümlüdürler.
 • Teslim edilen malzemeyi istendiğinde iade etmeyen sporcu hakkında disiplin hükümleri uygulanır. Ayrıca sporcu veya velisinden malzemenin aynen veya iade tarihindeki rayiç bedeli üzerinden parası tahsil ve tazmin edilir.
 • Sporcular, Komodor, Viskomodor veya monitörün izni olmadan denize çıkamazlar. Aksine hareket eden sporcu hakkında disiplin hükümleri uygulanacağı gibi meydana gelebilecek zararlardan sporcu ve velisi sorumludur.
 • Sporcular Mevsimlik tekne ve spor malzemesi tahsisini Komodor, Viskomodor ve Monitörün görüşü ve onayı alınarak Genel sekreterce yapılır.
 • Sporcular sırasıyla Spor Kulübü Derneği Başkanı, Spor Direktörü, Komodor, Genel Sekreter, Viskomodor ve Teknik Yönetici ve Öğreticilere karşı ve Kulüp ile ilişkilerinde saygılı ve sporculuğun gerektirdiği disipline sahip ve verilen direktiflere uygun hareket etmek zorundadırlar. Sporcular, sportif faaliyetlerinin dışında ve kendilerine izin verilen zamanlarda sosyal Faaliyetlere de katılabilirler.

ı) Sporculara Uygulanacak Disiplin Cezaları:

 • Yazılı uyarı. Yönetim veya Spor Sorumlusunca verilir
 • On gün çalışmadan men. Yönetim Kurulunca verilir
 • Bir yarışa katılmama Yönetim Kurulunca verilir.
 • Daha uzun süreli cezalar ve kesin uzaklaştırma cezası için Antrenör veya Spor sorumlusunun teklifi üzerine Yönetim kurulunca verilir. Bu kişilere kurullarca verilen cezalar kesindir.
 • Sporcular kendi arzuları Gençlik ve Spor il Md. Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre kulüpten ayrılabilirler.

Deneğin Sportif Çalışmaları:
Madde 45 - Derneğin Sportif çalışmaları aşağıda belirtildiği gibi düzenlenir:

 • Derneğin spor çalışmalarını. Spor Direktörü (Komodor) Viskomodor, Federasyon ve Yelken Sporu İl Temsilcisi programını dikkate alarak düzenler, Programlar ve Genel sekretere sunar.(Yönetim kurulunun onayı için) Yönetim kurulunun. Onayı üzerine programı uygular.
 • Yarışmalara katılacak sporcuları ve sporcunun kullanacağı araç ve gereç seçimini Komodor, Viskomodor’ün ve Monitörün fikrini alarak yapar. Genel Sekretere bildirir.
 • Program harici yarışmalara katılma veya herhangi bir sebeple yarıştan çekilme kararını Yönetim Kurulunun toplanıp karar veremediği durumlarda Spor Direktörü verebilir. Ancak gerekçesini bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir.
 • Derneğin spor sırları açıklanamaz, Yönetim kurulu bu konuda soruşturma açabilir. Suçlu bulduklarını görevden azledebilir ve gerekirse disiplin kuruluna sevk edebilir.
 • Yarışmalar sırasında seyirciler yarışmaları Genel sekreterliğin saptayacağı koşullarda izleyebilirler.


Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi:
Madde 46 - Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için 2/3 çoğunluk aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile  toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık oylama sureti ile yapılır. 

Derneğin Borçlanma Usulleri:
Madde-47: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.
Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Defter ve Kayıtlar
Madde-48: Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar:

a )İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Karar Defteri: Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir. Kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri ve tahsil edilen aidatlar bu deftere yazılır.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 • (a) bendinin 1,2,3 ve alt bentlerin de kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan derneklerde tutarlar.
 • Yevmiye Defteri, büyük defter ve envanter defteri: Bu defterlerin tutulma usulleri ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu madde de sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlanmadan önce il Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin Feshi ve Malların Tasfiyesi :
Madde 49 – Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Samsun Yelken Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait
defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayırları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse
derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler, Tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içerisinde tamamlanır.

Derneğin para, mal haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya
tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 50- Uygulanacak Hükümler:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu. Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 51- Yasal Dayanak:
İşbu tüzük 5253 sayılı dernekler kanun ve bu kanuna atfen çıkarılan Dernekler Yönetmeliği gereğince, mevcut tüzüğün yasaya uydurulması maksadıyla hazırlanmış ve değişik şekli ile genel kurulun tasvip ve oyları ile kabul görmüştür.

Madde 52- 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ve diğer aletler hakkında kanun ek madde 1; Dernekler Yasası ve yönetmeliği ve tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince derneğimize ruhsatlı olsa dahi ateşli silah ve benzeri aletler ile girilmesi yasaktır.

Derneğe giriş sırasında üzerinde anılan yasal düzenlemeler gereğince yasak teşkil eden aletler bulunmadığını ispat edemeyen veya girişteki güvenlik görevlilerimizce ispat edilmesine olanak tanımayan üye ve misafirler derneğimize alınmaz.

 

ERTEKİN SEZER
Yönetim Kurulu Başkanı

Erkan Ahmet YAVUZEL

Yönetim Kurulu 2. Başkanı

Alp ALPASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ÖZCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan KÜPELİ

Yönetim Kurulu Üyesi

ORÇUN M.YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Çağdaş GÖKPINAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Tuğrul ÖNGEL

Yönetim Kurulu Üyesi

Sibel KESİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Samsun Yelken Kulübü

Samsun Yelken Kulübü 1961 yılında Karadeniz’de yelkenciliğin gelişmesinde birçok girişime ön ayak olan Samsun’da kurulmuş bir kulüptür.

yelken kulüp, samsun, denizcilik, liman,